Aktualności

07.02.2024
4,5 tysiąca technologicznych startupów w 2023 roku

Na koniec IV kwartału 2023 r. zarejestrowano w Polsce 4 461 technologicznych startupów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zatem spadek o prawie 10%, przy nieznacznie rosnącej liczbie wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych (103,8%). Oznacza to zmniejszenie udziału startupów technologicznych w liczbie wszystkich nowo rejestrowanych spółek.
W 2022 r. startupy technologiczne stanowiły 9,8% wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych, a w 2023 r. udział ten wyniósł 8,5%. Największy wpływ na spadek nowo zarejestrowanych spółek miała niska rejestracja spółek w obszarze usług wysokiej techniki. Spadek w stosunku do grudnia 2023 wyniósł w tym obszarze prawie 12%. Wśród spółek informatycznych największy spadki dotyczyły dwóch obszarów tj. działalności związanej z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki.
Również w przypadku usługowych spółek badawczych spadki zanotowano w sektorze badań w dziedzinie biotechnologii oraz nauk społecznych i humanistycznych.
Z kolei liczba najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek przemysłowych wzrosła o ponad 1%. Największy wzrost dotyczył nowo zarejestrowanych spółek reprezentujących wysoką technikę: produkcja elementów elektronicznych oraz produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.
W przypadku średniowysokiej techniki wzrost dotyczył startupów reprezentujących następujące sektory: produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych. Spadki nowo zarejestrowanych spółek zanotowano w obszarze produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (wysoka technika) oraz produkcji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (średnio wysoka technika).
Jednocześnie na konie 2023 r. całkowita liczba spółek wysokotechnologicznych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 4,2% do 51 757.

16.01.2024
Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

Taylor Economics na zlecenie NCBR zrealizował ewaluacją programu STRATEGMED. Celem badania było podsumowanie wsparcia sektora medycznego przez NCBR wraz z oceną dotychczas osiągniętych efektów w programie STRATEGMED (3 konkursy w latach 2013-2015). Celem głównym Programu Strategmed było uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Jednocześnie w latach 2004-2022 NCBR uruchomił kilka innych programów kierowanych do sektora medycznego oraz wspierał projekty o takim charakterze w ramach innych konkursów i działań.

Badanie wskazało, że główny cel Programu Strategmed - zasadniczy postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych - został zrealizowany w niewielkim zakresie. Spośród 43 projektów (1 umowę rozwiązano wkrótce po jej podpisaniu) wyniki jedynie dziewięciu projektów (20,4%) przeszły fazę badawczą i przygotowania do wdrożenia, a następnie znalazły zastosowanie w działalności gospodarczej. Brak efektów wdrożeniowych należy odnotować w przypadku 18 projektów (40,9%). Jednocześnie wyniki projektów realizowanych w programie Strategmed charakteryzują się wysokim poziomem doskonałości naukowej i innowacyjności. Wyniki projektów obejmują przykładowo takie rozwiązania jak implanty, nowe związki chemiczne (kandydaci na lek), rozwiązania diagnostyczne, systemy i aplikacje telemedyczne.

Wyniki ewaluacji wskazały także, że dostępne programy NCBR zapewniały komplementarność tematyczną i możliwość budowania przez beneficjentów portfela B+R finansowanego z różnych źródeł.

Z kolei przeprowadzone analizy potencjału i trendów w zakresie badań o medycynie i naukach o zdrowiu wskazują na największą istotność nowotworów, chorób układu krążenia i chorób układu nerwowego. Stąd też w przyszłych programach wsparcia rekomendowana jest koncentracja wsparcia na chorobach nowotworowych i układu krążenia. Należy także dostosować w większym stopniu warunki programów pod specyfikę sektora - wydłużyć czas realizacji projektów do co najmniej 60 miesięcy,  utrzymać wysokie budżety projektów i dofinansowania (>10 mln zł). Jednocześnie należy pamiętać o uwzględnieniu w ocenie programów medycznych istnienia dużego ryzyka porażki i przyjąć założenie, że tylko pewien procent projektów zakończy się wdrożeniem.

Raport z badania: Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

20.09.2023
Test Prywatnego Inwestora

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jakakolwiek pomoc publiczna przyznana przez państwo członkowskie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji rynkowej poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwem lub produkcji niektórych towarów jest niedozwolona. Wszelkie transakcje ekonomiczne realizowane przez organy publiczne (w tym agencje rządowe i państwowe instytucje finansowe, które finansują np. fundusze venture capital) nie będą przynosić korzyści kontrahentowi (beneficjentowi tych transakcji), a zatem nie będą stanowić niedozwolonej pomocy, jeżeli będą realizowane zgodnie z normalnymi warunkami rynkowymi. Aby stwierdzić czy tak faktycznie jest w konkretnym przypadku instytucje Unii Europejskiej opracowały Test Prywatnego Inwestora.
Elementem rozstrzygającym o dozwolonej/niedozwolonej pomocy jest to, czy organy publiczne dokonując inwestycji zachowywały się w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to inwestor prywatny. W istocie więc test prywatnego inwestora polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „czy w podobnych okolicznościach inwestor prywatny działający w normalnych warunkach gospodarki rynkowej, byłby skłonny dokonać analogicznej transakcji/ inwestycji ze środków własnych (niepublicznych, prywatnych)?
Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie czy w konkretnej sytuacji niezbędny jest test inwestora prywatnego zapraszamy do darmowej konsultacji: office@tayloreconomics.com 

13.09.2023
Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

Taylor Economics w konsorcjum z Ecorys Polska zakończył ewaluacje Programu Innowacje Społeczne realizowanej na zlecenie NCBR. Celem badania ewaluacyjnego była ocena efektów Programu Innowacje Społeczne wraz z oszacowaniem stopnia osiągnięcia jego celów. Celem głównym Programu była poprawa jakości życia społeczeństwa oraz grup i obszarów, w których istniała rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. W badaniu oceniono efekty projektów dofinansowanych w ramach Programu, mechanizm międzysektorowej współpracy, który miał wesprzeć proces opracowania innowacji społecznych oraz potrzebę dalszego wsparcia rozwoju innowacji społecznych. Przetestowano także wykorzystanie metody ilościowej SROI, która - służy analizie mechanizmów powstawania i trwania wpływu organizacji na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, mierzeniu wartości tego wpływu i raportowaniu go. Na poziomie pojedynczych projektów udało się oszacować wartość ekonomiczną innowacji przy wykorzystaniu tej metody. W każdym z 3  analizowanych projektów społeczny zwrot z inwestycji był pozytywny. Złotówka zainwestowana w projekt przyniosła zwrot społeczny od 15,55 zł do 250,26 zł w zależności od projektu i scenariusza.

Raport z badania: Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

19.12.2022
Raport Startupy technologiczne 2022

Mamy przyjemność przekazać do rąk czytelników drugą edycję raportu poświęconego startupom technologicznym. Problematyka narodzin i funkcjonowania startupów stała się w ostatnich latach wdzięcznym tematem licznych analiz i raportów. Mówienie i pisanie o startupach stało się nie tylko modne, ale i potrzebne ze względu na ich istotny wkład w rozwój gospodarek i jednocześnie dużą wrażliwość na wszelkie dysfunkcjonalności rynków zasobów, w tym szczególnie rynków kapitałowych. Przedstawione w raporcie startupy technologiczne to specyficzna grupa najbardziej innowacyjnych spółek reprezentujących zaawansowane technologie, które są wynikiem radykalnego podejścia do rozwiązywania problemów lub efektem prac badawczo-rozwojowych.
 
Druga edycja raportu – obejmująca analizę 146 spółek - dostarcza szereg ciekawych informacji na temat morfologii startupów technologicznych. W raporcie czytelnik znajdzie szczegółowe dane obrazujące strukturę założycieli, strukturę własności, jej dynamikę oraz wyniki finansowe. Szereg ciekawych informacji zawierają rozdziały poświęcone dotacjom na projekty B+R oraz pandemii COVID-19. W raporcie znalazły się także studia przypadków dwóch ambitnych startupów oraz aktualizacja tego, co się wydarzyło w pięciu projektach opisanych rok wcześniej.

Zapraszamy do lektury:

STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

 

29.06.2022
Raport: Spółki sektora kosmicznego w Polsce

Zdolni inżynierowie, olbrzymie ambicje i duży potencjał. To najbardziej syntetyczny opis polskiego sektora kosmicznego. Taylor Economics właśnie opublikował raport na temat najbardziej zaawansowanego technologicznie segmentu Polskiej gospodarki. Raport przedstawia charakterystykę kilkudziesięciu spółek zajmujących się konstrukcją satelitów, urządzeń wykorzystywanych w branży kosmicznej i przede wszystkim obrazowaniem Ziemi. Raport prezentuje szereg szczegółowych danych, które dotychczas nigdzie nie były publikowane. Polski sektor kosmiczny – mały sektor o wielkich ambicjach – wart jest uwagi i wsparcia. W raporcie informacje na temat jak wygląda polski sektor kosmiczny, kto zakłada spółki tworzące poszczególne segmenty i jak je finansuje, gdzie lokuje się najwięcej kosmicznych firm oraz jakie przychody i zyski osiągają. 

Zapraszamy do lektury:

Spółki sektora kosmicznego w Polsce

15.03.2022
Ewaluacja ex-post Programu „Bloki 200+” innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe

Taylor Economics na zlecenie NCBR zakończył ewaluacje "Programu „Bloki 200+” innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe". Celem ewaluacji była ocena stopnia realizacji celów programu oraz skuteczności i użyteczności zastosowanego trybu realizacji prac B+R bazującego na tzw. zamówieniu przedkomercyjnym (Pre-commercial Procurement). Celem samego programu było opracowanie technologii umożliwiających dokonanie zmiany charakterystyki pracy bloków parowych podkrytycznych klasy 200MWe opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Zmiana ta miała polegać na przystosowaniu ich do pracy w warunkach dużej zmienności obciążenia, czyli jako tzw. źródła podszczytowe. Działanie w takich warunkach bez przeprowadzenia odpowiedniej modernizacji wiązało się z ryzykiem szybkiej i całkowitej destrukcji urządzeń energetycznych.

Raport z badania

16.11.2021
Ewaluacja mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK

Taylor Economics na zlecenie NCBR zakończył ewaluacje mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK. Głównym celem ewaluacji była ocena użyteczności mechanizmów wspólnych przedsięwzięć z partnerami gospodarczymi z punktu widzenia zapewnia rozwoju infrastruktury strategicznej w Polsce. Wspólne przedsięwzięcie jest instrumentem wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych uruchomionym po raz pierwszy przez NCBR pod koniec 2011 roku. Istotą tego instrumentu jest wspólne finansowanie portfela projektów B+R skupionych wokół agendy badawczej stanowiącej zbiór problemów i wyzwań technicznych i technologicznych zidentyfikowanych przez danego partnera. Budżet przedsięwzięcia finansowany jest w równych proporcjach (50/50) przez NCBR i partnera, podczas gdy faza wdrożeniowa znajduje się całkowicie w gestii partnera (finansowanie i wykonawstwo).

Raport z badania

07.09.2021
Wywiad z Michałem Przybyłowskim na temat rynku startupów technologicznych

Zapraszamy do lektury wywiadu z Michałem Przybyłowskim na temat rynku startupów technologicznych w magazynie "Rynek Inwestycji"

11.06.2021
Startupy technologiczne Polska 2021

Firmę założyć może każdy, ale spółkę technologiczną już nie. Tam, gdzie w grę wchodzi zaawansowana technologia - gdzie mamy do czynienia z tak złożonymi innowacjami jak leki, chemia, elektronika czy technika lotnicza i kosmiczna - nie ma zbyt dużo miejsca na absolwencki zapał i pomysł spisany na jednej kartce. Tu potrzeba wiedzy i doświadczenia. Jak kształtuje się populacja startupów technologicznych w Polsce? Kim są i ile mają udziałów founderzy polskich startupów technologicznych? Czy są wśród nich kobiety? Czy startup to dzieło indywidualistów czy gra zespołowa? Jak zmienia się struktura udziałowców i kim są inwestorzy w startupach? Jak wyglądają ich finanse i jak się finansują? Tego wszystkiego dowiesz się z darmowego raportu STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2021 przygotowanego przez zespół Taylor Economics, którego partnerami są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Infoshare. 

26.03.2021
Pomoc publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019

Zapraszamy do lektury opracowania „Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019”, które jest podsumowaniem badań prowadzanych nad rezultatami wsparcia finansowego oferowanego przez NCBR przedsiębiorstwom. Jest to drugie opracowanie NCBR z serii „Krajobraz innowacji”. W publikacji przedstawiamy szczegółowo wpływ Programu Pomocowego NCBR (w tym prognozowany), m.in. na Produkt Krajowy Brutto a także na wskaźniki związane bezpośrednio z badaniami i rozwojem, takie jak nakłady na B+R ogółem oraz nakłady na działalność innowacyjną i B+R przedsiębiorstw. Ponadto można w niej zapoznać się w jaki sposób interwencja wpłynęła na beneficjentów Programu. W związku z tym, że badanie obejmowało także program BRIdge Alfa, dodatkowo można prześledzić w jaki sposób to działanie zmieniło krajową scenę funduszy Venture Capital. W części dotyczącej programu BRIdge Alfa wykorzystano ewalaucje zrealizowane w latach 2017-2020 dla NCBR przez Taylor Economics. 

Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019

18.03.2021
Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Zapraszamy do lektury publikacji przygotowanej przez PARP, Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz zespół ekspertów Taylor Economics i PAG Uniconsult, która dotyczy problematyki „Gotowości Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki”. Funkcjonowanie i potencjał tych Ośrodków stanowi o zdolność polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o potencjalne międzynarodowym.

W publikacji znajdą Państwo aktualną diagnozę stanu Ośrodków Innowacji i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce. Publikacja zawiera m.in. typologię tych podmiotów pod względem form organizacyjno-prawnych, ich rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych, a przede wszystkim prezentuje specjalizacje działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją, oraz perspektywy realizacji przez Ośrodki Innowacji zadań wynikających z inteligentnej specjalizacji gospodarki w przyszłości.

Diagnozę przeprowadzono na populacji obejmującej 227 Ośrodków, w tym m.in. na 43 parkach technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorach technologicznych, 62 centrach transferu technologii oraz 58 prywatnych (komercyjnych) Ośrodkach Innowacji. Publikacja prezentuje m.in. metryki wybranych Ośrodków danego typu, zarysowując ich nominalne i realne zaplecze dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zaprezentowane w publikacji ujęcie stanu Ośrodków Innowacji ma pionierski charakter, odkrywając potencjał tych podmiotów w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Ponadto, po raz pierwszy w Polsce tego typu przekrojowa diagnoza środowiska Ośrodków Innowacji uwzględnia również podmioty prywatne, koncentrujące się na prowadzeniu działalności komercyjnej.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa interesująca i inspirująca do działalności na polu innowacji, i jednocześnie otworzy nowy rozdział kompleksowych analiz na temat stanu Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, które w PARP mają wieloletnią tradycję.

Gotowości Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

06.02.2021
Opracowania nowatorskich instrumentów i narzędzi wsparcia innowacyjności w ramach projektu Next Step Poland

Taylor Economics zrealizował projekt doradczy na zlecenie PFR SA, którego celem było opracowania nowatorskich instrumentów i narzędzi wsparcia innowacyjności w ramach projektu Next Step Poland. Przedmiotem zlecenia było zmapowanie rodzaju wsparcia oferowanego w Polskim ekosystemie, identyfikacja dobrych praktyk w zakresie nowatorskich form wsparcia praktykowanych w zagranicznych ekosystemach innowacji oraz wsparcie w opracowaniu instrumentów i narzędzi, które mają potencjał wdrożenia w instytucjach PFR, PAIH oraz PARP.

23.10.2020
Zakończenie ewaluacji funduszy BRIdge Alfa i Bridge VC

W czerwcu 2020 r. firma Taylor Economics zakończyła projekt "Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR", którego celem było dostarczenie informacji bieżących oraz podsumowujących na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badanie dotyczyło programu BRIdge Alfa oraz programu BRIdge CVC, w którym funduszem funduszy jest PFR NCBR CVC FIZ AZ (zarządzany przez PFR Ventures).

W ramach poddziałania 1.3.1 POIR (BRIdge Alfa) w latach 2016-2017 przeprowadzono dwa konkursy, na które wpłynęło 210 aplikacji. W efekcie, do końca 2019 r. NCBR podpisał umowy z 66 funduszami seed capital. Nominalna kapitalizacja funduszy wynosiła ok. 2,5 mld zł na co składało się ok. 2 mld zł dotacji z NCBR i 0,5 mld zł wkładu prywatnego. Średnia kapitalizacja funduszu wyniosła 38 mln zł. Do końca 2019 r. fundusze Bridge Alfa dokonały 328 inwestycji w 319 spółek. 50% inwestycji jest efektem działania 14 funduszy, a średnia wartość inwestycji wyniosła 1,26 mln zł. Inwestycje dokonywane były głównie w spółki nowo utworzone działające na rynku nie dłużej niż 10 miesięcy oraz reprezentujące sektor ICT. W ramach działania 1.3.2 POIR do końca 2019 r. wybrano 5 funduszy CVC o łącznej kapitalizacji prawie 600 mln zł, które zainwestowały 50 mln zł kapitału publicznego i prywatnego w 6 spółek portfelowych. 

Na temat bardziej szczegółowych informacji o funduszach, spółkach portfelowych, a także bezpośrednim wpływie działania 1.3 POIR na krajowy rynek venture capital zapraszamy do lektury raportu:

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR - Raport końcowy

INFOGRAFIKA NCBR VC.pdf

08.10.2020
Szacunek luki kapitałowej i finansowej oraz analiza możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

W okresie czerwiec do września 2020 r. Taylor Economics (lider konsorcjum) wraz z PAG Uniconsult zrealizowali badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którego przedmiotem była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych do wspierania inwestycji w obszarze innowacyjności. Instrumenty te mają funkcjonować w ramach krajowego programu operacyjnego korzystającego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu Polityki 1. Jednym z kluczowych elementów analiz było oszacowanie rozmiarów luki finansowej w zakresie finansowania kapitałowego i dłużnego.  

16.06.2020
Zapraszamy do lektury raportu "Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce"

Analiza działań podejmowanych w ramach prowadzonej przez rząd polityki innowacyjności oraz doświadczenia z realizacji perspektywy finansowej na lata 2007-2013 uwypukliły konieczność ukierunkowania wsparcia na obszary o największym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki. Trendy te wpisały się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, jako nowego podejścia do rozwoju Unii Europejskiej opartego na trzech priorytetach: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Ośrodki innowacji oraz inkubatory przedsiębiorczości mogą stanowić istotną wartość, która wpływa - w większym bądź mniejszym stopniu (w zależności od ich potencjału, profesjonalizacji, specjalizacji i aktywności) - na realizację celów poszczególnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji w Polsce.

Odpowiedzi na pytania czy ośrodki innowacji w Polsce mają potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji oraz czy mają wpływ na tworzenie i wzmacnianie narodowego systemu innowacji znajdą Państwo w niniejszej publikacji.

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

04.03.2020
Podsumowanie realizacji badania 1.3 POIR: Fundusze BRIdge Alfa w 2018 r.

Zapraszamy do lektury podsumowania z realizacji ewaluacji śródokresowej programu BRIdge Alfa i obejmującej okres 2016 - 2018. W raporcie informacje m.in. na temat charakterystyki funduszy BRIdge Alfa, inwestycji portfelowych (sektory, proces inwestycyjny czy sytuacja finansowa spółek oraz ocena współpracy spółek portfelowych z funduszami) a także ocena współpracy funduszy z sektorem jednostek naukowych. 

BRIdge Alfa 2018.pdf

 

10.12.2019
Raport z badania poświęconego ocenie funkcjonowania funduszy BRIdge Alfa i BRIdge CVC

Zapraszamy do lektury raportu poświęconego ocenie funkcjonowania programów BRIdge Alfa i BRIdge CVC uruchomionych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba programy przy wykorzystaniu instrumentów kapitałowych mają za zadanie wspieranie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty badawczo-rozwojowe na różnym etapie rozwoju. Od fazy zasiewowej (seed) i start-up po fazę rozwoju i ekspansji.
W Raporcie znajdziemy informacje na temat stanu wdrażania programów, ich wpływu na krajowy rynek venturte capital oraz spółki portfelowe funduszy BRIdge Alfa, a także szeregu kwestii związanych z wpływem interwencji publicznej na wielkość luki kapitałowej. Dodatkowo w raporcie można przeczytać na temat historii rozwoju rynku venturte capital w Polsce oraz stanu sektora naukowo-badawczego.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Kwiecień 2019

Raport z badania mid-term

24.04.2019
Raport z badania „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR”

W styczniu 2019 r. zakończono badanie „Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” zrealizowane dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem głównym ewaluacji była ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałań Programu Inteligentny Rozwój wdrażanych w formie instrumentów finansowych (instrumentów kapitałowych i gwarancyjnych). W całym POIR alokacja wsparcia dystrybuowanego w formie instrumentów finansowych opiewa na kwotę ok. 3,65 mld PLN, co stanowi ok. 10,4% całkowitej alokacji na Program. Instrumenty finansowe objęte ewaluacją to instrumenty kapitałowe wdrażane przez PFR Ventures (BRIdge CVC, Otwarte Innowacje, Starter, BizNest oraz KOFFI) oraz instrumenty gwarancyjne wdrażane przez BGK (Gwarancja Biznesmax). W raporcie znajdziemy informacje na temat:

 • Systemu wdrażania instrumentów finansowych, z uwzględnieniem oceny spotykanych rozwiązań w zakresie modeli wdrażania instrumentów finansowych (w tym rozwiązania regulacyjne, szczególnie istotne w sferze instrumentów kapitałowych);
 • Doświadczenia zagraniczne we wdrażaniu instrumentów kapitałowych;
 • Komplementarności i konkurencyjności poszczególnych instrumentów finansowych w Polsce;
 • Ocena możliwości realizacji celów interwencji przy wykorzystaniu instrumentów finansowych (kapitałowych i instrumentu gwarancyjnego);
 • Przegląd regulacji w zakresie funduszy venture capital w Polsce;
 • Dobre praktyki w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.

 

Zapraszamy do lektury raportu:

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR

08.04.2019
Komentarze do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Firma Taylor Economics wzięła udział w konsultacjach nad projektem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Wśród przekazanych uwag znalazły się postulaty dotyczące włączenia rynku VC/PE do Strategii, w tym następujące rekomendacje:

 

 1. Wprowadzenie zwolnień w podatku dla długoterminowych inwestycji kapitałowych w spółki portfelowe oraz zwolnienia podatkowe dla kapitału reinwestowanego przez fundusze.
 2. Przegląd i zniesienie regulacji uniemożliwiających inwestycje w sektor VC/PE przez inwestorów instytucjonalnych.
 3. Utrzymanie zwolnień podatkowych dla podmiotów wpisanych do rejestrów ASI i ZASI realizujących długoterminowe inwestycje w sektor innowacyjnych MŚP.
 4. Wprowadzenie tzw. „szybkiej ścieżki” dla spółek portfelowych funduszy VC/PE w przypadku debiutu spółki portfelowej na rynku giełdowym, zwłaszcza w przypadku rynku NewConnect. Objęcie inwestycji na rynku NewConnect ulgami inwestycyjnymi – tak jak w przypadku rynku brytyjskiego gdzie Enterprise Investment Schemedotyczy rynku alternatywnego (Alternative Investnent Market).
 5. Dynamizacja procedur rejestracyjnych dla funduszy VC/PE w celu przyciągnięcia nowych podmiotów.

 

W odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego rekomendacje dotyczyły:

 

 1. Realizacje przez niezależną instytucję rankingów ładu korporacyjnego tak jak miało to miejsce w latach 2003-2005, gdzie rankingi przygotowywał PFCG/IBnGR.
 2. Zamiast wprowadzania ram prawnych dla egzekucji zasad ładu korporacyjnego lepsza egzekucja praw akcjonariuszy mniejszościowych.
 3. Zamiast nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek Skarbu Państwa wymóg stosowania wszystkich zasad z obecnego kodeksu ładu korporacyjnego zaimplementowanego przez GPW dla spółek giełdowych.
 4. Odbudowa zaufania do rynku NewConnect poprzez weryfikację zasad ładu korporacyjnego i regulacji oraz lepsza ochrona akcjonariuszy inwestujących na tym rynku.

 

Uwagi i rekomendacje Taylor Economics 

 

Strona Ministerstwa Finansów z komentarzami uzyskanymi w trakcie konsultacji.

15.10.2018
Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu z badania przygotowanego przez Taylor Economics na zlecenie Inventity Foundation a dotyczącego identyfikacji kluczowych barier procesu komercjalizacji badań. W raporcie zawarto podsumowanie zrealizowanych w ostatnim czasie badań w temacie problematyki transferu technologii z sektora jednostek naukowych do gospodarki, wyniki badania opinii osób, które w praktyce obsługują procesy komercjalizacji prac B+R, w tym głównie w centrach transferu technologii działających przy wiodących jednostkach naukowych. W badaniu przedstawiono takie kwestie jak potencjał sektora jednostek naukowych do komercjalizacji, pozycję międzynarodową krajowych podmiotów B+R, czy wpływ regulacji na motywacje naukowców do transferu technologii. Z drugiej strony ocenie poddano instytucje uczestniczące w procesie transferu – ich kompetencje i potencjał oraz popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych. Raport zakończono szeregiem rekomendacji w odniesieniu do regulacji, , które proces współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw mają zdynamizować i przyczynić się do wzrostu innowacyjności gospodarki.

 

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

13.09.2018
Raport z ewaluacji inkubatorów inwestycyjnych z lat 2008-2015

Zapraszamy do lektury raportu z ewaluacji działania 3.1 POIG „Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG” zrealizowanym przez konsorcjum Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badania była ocena końcowych efektów wsparcia przeznaczonego na inkubację i zasilenia kapitałowe udzielone nowo powstałym podmiotom, działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Badanie objęło 69 inkubatorów inwestycyjnych, które zainwestowały ostatecznie w 1226 spółek portfelowych. Wśród spółek portfelowych dominowali przedstawiciele sektora ICT (44%) oraz firmy opracowujące lub prowadzące portale internetowe (14,8%). Ograniczona grupa firm reprezentowała branżę medyczną (7%), a także produkcję urządzeń́ wysokiej techniki (ok. 4%). Skala dezinwestycji jest stosunkowo mała (148 spółek), przy czym nadal funkcjonuje około 87% spółek portfelowych.

 

Wśród efektów najbardziej znaczący to efekt „kadrowy” tj. wyszkolenie i zdobycie doświadczenia przez znaczącą grupę menadżerów inwestycyjnych (nawet 300 osób), którzy następnie mogli realizować inwestycje przy wsparciu środków w ramach POIR. Słabszy efekt odnotowano w przypadku wpływu na rozwój rynku VC, gdyż większość inkubatorów realizuje zadania inwestycyjne w sposób ograniczony. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu określone dla działania 3.1 POIG zostały osiągnięte, a w niektórych przypadkach odnotowane ich przekroczenie. Na ocenę pełnych efektów programu należy jeszcze poczekać, jednak już dzisiaj widać, że szereg spółek portfelowych realizuje swoje plany pozyskując kolejnych inwestorów finansowych i rozszerzając ofertę o nowe produkty/usługi oraz wchodząc na nowe rynki.W pełnej wersji raportu oprócz opracowań analitycznych sformułowano szereg rekomendacji dla programów wsparcia ukierunkowanych na rozwój rynku venture capital i innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

„Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG”  – plik PDF

30.05.2018
Jak inwestowały fundusze Venture Capital w Polsce?

Największa interwencja publiczna na rynku Venture Capital w Polsce została zrealizowana w latach 2008-2015 przez PARP w ramach działania 3.1. POIG. Wprawdzie głównym celem działania nie było stworzenie rynku Venture Capital ale finansowanie przez inkubatory inwestycyjne przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania to w praktyce 77 projektów skierowanych do 69 inkubatorów inwestycyjnych stało się podstawą do stworzenia zespołów inwestycyjnych zajmujących się wyszukiwaniem, preinkubacją a następnie obejmowaniem udziałów w zamian za kapitał. W wyniku tych działań założono ponad 1200 startupów, gdzie proces dezinwestycji dotyczy już ponad 10% spółek, a kolejne realizują drugie rundy finasowania. W tym samym okresie uruchomiono drugie działanie – 3.2. POIG, które zostało skierowane do Krajowego Funduszu Kapitałowego działającego jako fundusz funduszy i wspierającego fundusze kapitału wysokiego ryzyka. Działanie skierowane było do doświadczonych funduszy Venture Capital, które musiały zadeklarować wkład prywatny na poziomie 50% kapitalizacji funduszu. Działanie miało znacznie mniejszą skalę i wraz z dotacją Ministerstwa Gospodarki oraz Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy utworzono 18 funduszy, które zainwestowały w ponad 200 spółek. Łącznie w latach 2008-2016 w wyniku interwencji publicznych na inwestycje przeznaczono ponad 240 mln euro środków publicznych i około 100 mln euro uzupełniających je środków prywatnych. Powstało ponad 110 funduszy, które zainwestowały w 1520 projekty biznesowe. Średnia wartość inwestycji była determinowana przez ramy poszczególnych interwencji i wyniosła 550 tys. zł poczynając od najmniejszego działania PARP poprzez 1 mln w programie NCBR i prawie 3 mln zł w działaniach KFK.

 

W kolejnych latach na instrumenty finansowe wspierające rynek VC przewidziano ponad 1 mld euro środków publicznych, gdzie znaczna część będzie dystrybuowana przez NCBR i PFR. Wpływ interwencji na rynek kapitału wysokiego ryzyka będzie można ocenić po 2023 r. ale skala interwencji wskazuje, że efekty (przynajmniej ilościowe) będą o wiele większe niż w latach 2008-2016.

 

Więcej informacji w raporcie Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r.

24.05.2018
Dobre praktyki funduszy BrIdge Alfa

Serdecznie zapraszamy do lektury zbioru dobrych praktyk przygotowanych dla zarządzających funduszami BRIdge Alfa oraz funduszami venture capital inwestującymi w innowacyjne technologiczne przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia 13 dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane wśród zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz funduszy Venture Capital uczestniczących w w programie pilotażowym BRIdge Alfa, wdrażanym w latach 2013–2015 przez NCBR. Program ten miał na celu przetestowanie specjalnego instrumentu inwestycyjnego służącego wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start‑up). Łącznie w okresie tym powstało 10 funduszy VC dokapitalizowanych w znacznym stopniu ze środków publicznych. Wsparcie publiczne przekazywane było także 46 spółkom, w które inwestowały fundusze. Uruchomiony program, choć miał charakter rozpoznawczy i ograniczoną skalę, stworzył stosunkowo obszerny zbiór działań dających elementarną podstawę do wskazania zachowań, które mogą być najbardziej pożądane z punktu widzenia realizacji zarówno celów programu, jak i korzyści pozostałych interesariuszy.

 

Stosowanie dobrych praktyk na ogół nie jest w żaden sposób wymuszane czy egzekwowane, a brak ich użycia nie podlega penalizacji. Obowiązuje tu mechanizm pozytywnej motywacji związany z korzyściami wizerunkowymi, pozyskaniem inwestorów kapitałowych ale także z ogólnym wzrostem wiarygodności danego sektora czy grupy podmiotów, co w dłuższym czasie powinno znaleźć przełożenie na korzyści czysto ekonomiczne.

 

Materiał do pobrania ze strony NCBR

24.05.2018
Ewaluacja programu strategicznego BIOSTRATEG

Taylor Economics zakończył prace dla NCBR w zakresie oceny realizacji i pierwszych efektów strategicznych programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG pod kątem zasadności kontynuacji programu. Ewaluacja została zrealizowana w okresie październik 2017 r. do lutego 2018 r. i objęła 235 złożonych wniosków projektowych w trzech konkursach zorganizowanych przez NCBR w okresie 2014-2016.

W trzech konkursach złożono łącznie 235 wniosków projektowych, w ramach których aplikowały konsorcja złożone z jednostek naukowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych – łącznie 1433 podmioty. Dofinansowanie uzyskało ostatecznie 39 podmiotów, gdzie średnia wartość dofinansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła ponad 13 mln zł. Kluczową rolę w projektach pełnią jednostki naukowe, gdzie przedsiębiorcy w większości przypadków pełnili rolę podmiotu wdrażającego. Łączna wartość dofinansowania w trzech konkursach wyniosła prawie 480 mln zł.

Cele szczegółowe ewaluacji obejmowały:

 1. Ocena sposobu wdrażania i zarządzania programami wg kryteriów ewaluacyjnych,
 2. Ocena dotychczasowych efektów programu i szans na osiągnięcie zakładanych celów;
 3. Ocena czy Program swoim zakresem nie powiela się i nie konkuruje z innym programami NCBR;
 4. Ocena aktualności programu i wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian w zasadach realizacji kolejnej edycji Programu, w tym celów, wyzwań, tematów badawczych (w przypadku braku przesłanek do zamknięcia programu).

Odbiorcami badania jest przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako instytucje odpowiedzialne za realizację Programu oraz za strategiczne decyzje dotyczące jego realizacji, a także inne ministerstwa włączone w kształtowanie polityk w obszarach objętych programem. Wyniki badania mogą zostać również wykorzystane przez beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów ocenianego programu.

09.02.2018
Zakończenie ewaluacji systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.


Zapraszamy do lektury raprtu z ewaluacji działania 3.2. POIG „Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Badanie zostało zrealizowane w 2017 r. przez Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult. Celem badania była ocena, jak wsparcie skierowane poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój rynku funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce oraz zmniejszenie luki kapitałowej w dostępie do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju. W raporcie znajdują się informacje zbiorcze o działaniu 3.2. POIG, polityce w zakresie wspierania rynku Venture Capital w okresie interwencji, a także efekty podjętych działań oraz rekomendacje dla kolejnych działań wspierających rozwój rynku Venture Capital. W ramach badania przeprowadzono benchmarking rozwiązań zagranicznych.

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655