Aktualności

Ewaluacja programu strategicznego BIOSTRATEG

Taylor Economics zakończył prace dla NCBR w zakresie oceny realizacji i pierwszych efektów strategicznych programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG pod kątem zasadności kontynuacji programu. Ewaluacja została zrealizowana w okresie październik 2017 r. do lutego 2018 r. i objęła 235 złożonych wniosków projektowych w trzech konkursach zorganizowanych przez NCBR w okresie 2014-2016.

W trzech konkursach złożono łącznie 235 wniosków projektowych, w ramach których aplikowały konsorcja złożone z jednostek naukowych, przedsiębiorstw i jednostek samorządowych – łącznie 1433 podmioty. Dofinansowanie uzyskało ostatecznie 39 podmiotów, gdzie średnia wartość dofinansowania we wszystkich trzech konkursach wyniosła ponad 13 mln zł. Kluczową rolę w projektach pełnią jednostki naukowe, gdzie przedsiębiorcy w większości przypadków pełnili rolę podmiotu wdrażającego. Łączna wartość dofinansowania w trzech konkursach wyniosła prawie 480 mln zł.

Cele szczegółowe ewaluacji obejmowały:

  1. Ocena sposobu wdrażania i zarządzania programami wg kryteriów ewaluacyjnych,
  2. Ocena dotychczasowych efektów programu i szans na osiągnięcie zakładanych celów;
  3. Ocena czy Program swoim zakresem nie powiela się i nie konkuruje z innym programami NCBR;
  4. Ocena aktualności programu i wypracowanie rekomendacji dotyczących zmian w zasadach realizacji kolejnej edycji Programu, w tym celów, wyzwań, tematów badawczych (w przypadku braku przesłanek do zamknięcia programu).

Odbiorcami badania jest przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako instytucje odpowiedzialne za realizację Programu oraz za strategiczne decyzje dotyczące jego realizacji, a także inne ministerstwa włączone w kształtowanie polityk w obszarach objętych programem. Wyniki badania mogą zostać również wykorzystane przez beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów ocenianego programu.

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655