Aktualności

Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

Taylor Economics na zlecenie NCBR zrealizował ewaluacją programu STRATEGMED. Celem badania było podsumowanie wsparcia sektora medycznego przez NCBR wraz z oceną dotychczas osiągniętych efektów w programie STRATEGMED (3 konkursy w latach 2013-2015). Celem głównym Programu Strategmed było uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Jednocześnie w latach 2004-2022 NCBR uruchomił kilka innych programów kierowanych do sektora medycznego oraz wspierał projekty o takim charakterze w ramach innych konkursów i działań.

Badanie wskazało, że główny cel Programu Strategmed - zasadniczy postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych - został zrealizowany w niewielkim zakresie. Spośród 43 projektów (1 umowę rozwiązano wkrótce po jej podpisaniu) wyniki jedynie dziewięciu projektów (20,4%) przeszły fazę badawczą i przygotowania do wdrożenia, a następnie znalazły zastosowanie w działalności gospodarczej. Brak efektów wdrożeniowych należy odnotować w przypadku 18 projektów (40,9%). Jednocześnie wyniki projektów realizowanych w programie Strategmed charakteryzują się wysokim poziomem doskonałości naukowej i innowacyjności. Wyniki projektów obejmują przykładowo takie rozwiązania jak implanty, nowe związki chemiczne (kandydaci na lek), rozwiązania diagnostyczne, systemy i aplikacje telemedyczne.

Wyniki ewaluacji wskazały także, że dostępne programy NCBR zapewniały komplementarność tematyczną i możliwość budowania przez beneficjentów portfela B+R finansowanego z różnych źródeł.

Z kolei przeprowadzone analizy potencjału i trendów w zakresie badań o medycynie i naukach o zdrowiu wskazują na największą istotność nowotworów, chorób układu krążenia i chorób układu nerwowego. Stąd też w przyszłych programach wsparcia rekomendowana jest koncentracja wsparcia na chorobach nowotworowych i układu krążenia. Należy także dostosować w większym stopniu warunki programów pod specyfikę sektora - wydłużyć czas realizacji projektów do co najmniej 60 miesięcy,  utrzymać wysokie budżety projektów i dofinansowania (>10 mln zł). Jednocześnie należy pamiętać o uwzględnieniu w ocenie programów medycznych istnienia dużego ryzyka porażki i przyjąć założenie, że tylko pewien procent projektów zakończy się wdrożeniem.

Raport z badania: Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655