Startupy technologiczne Polska 2022

X
4,5 tysiąca technologicznych startupów w 2023 roku
07.02.2024
4,5 tysiąca technologicznych startupów w 2023 roku

Na koniec IV kwartału 2023 r. zarejestrowano w Polsce 4 461 technologicznych startupów. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zatem spadek o prawie 10%, przy nieznacznie rosnącej liczbie wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych (103,8%). Oznacza to zmniejszenie udziału startupów technologicznych w liczbie wszystkich nowo rejestrowanych spółek.
W 2022 r. startupy technologiczne stanowiły 9,8% wszystkich nowo zarejestrowanych spółek kapitałowych, a w 2023 r. udział ten wyniósł 8,5%. Największy wpływ na spadek nowo zarejestrowanych spółek miała niska rejestracja spółek w obszarze usług wysokiej techniki. Spadek w stosunku do grudnia 2023 wyniósł w tym obszarze prawie 12%. Wśród spółek informatycznych największy spadki dotyczyły dwóch obszarów tj. działalności związanej z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki.
Również w przypadku usługowych spółek badawczych spadki zanotowano w sektorze badań w dziedzinie biotechnologii oraz nauk społecznych i humanistycznych.
Z kolei liczba najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek przemysłowych wzrosła o ponad 1%. Największy wzrost dotyczył nowo zarejestrowanych spółek reprezentujących wysoką technikę: produkcja elementów elektronicznych oraz produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.
W przypadku średniowysokiej techniki wzrost dotyczył startupów reprezentujących następujące sektory: produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych. Spadki nowo zarejestrowanych spółek zanotowano w obszarze produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (wysoka technika) oraz produkcji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (średnio wysoka technika).
Jednocześnie na konie 2023 r. całkowita liczba spółek wysokotechnologicznych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 4,2% do 51 757.

6,3% Tyle wyniósł spadek przeciętnego pakietu przypadającego na udziałowca startupu technologicznego
25.04.2023
6,3% Tyle wyniósł spadek przeciętnego pakietu przypadającego na udziałowca startupu technologicznego

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, logicznym następstwem wzrostu liczby udziałowców jest rozwodnienie pakietów udziałów znajdujących się w rękach założycieli startupów technologicznych. Z zebranych danych wynika, że średni pakiet udziałów/akcji przypadający na jednego udziałowca obniżył się z 37,2% w momencie powstania spółki do 30,9% według stanu na III kwartał 2022 roku. Jak bardzo zmienił się poziom rozwodnienia pakietów dla poszczególnych grup udziałowców? Tego dowiecie się z raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

Przeciętna wielkość zespołu założycielskiego startupy technologicznego to 2 osoby
28.03.2023
Przeciętna wielkość zespołu założycielskiego startupy technologicznego to 2 osoby

Startup technologiczny to co do zasady gra zespołowa. Przeciętny startup technologiczny był tworzony przez zespół składający się co najmniej z 2 osób fizycznych. Średnia wielkość takiego zespołu wyniosła 2,1 osoby. Natomiast w aż 23 startupach (prawie 16% populacji) jedynym założycielem była osoba fizyczna, co wskazuje na istotny biznesowy indywidualizm. Dane te nieco różnią się od europejskich trendów dla startupów innowacyjnych (tam zespoły liczą przeciętnie 2,6 osoby, więc bliżej do zespołów trzyosobowych), wskazując na istotnie mniejsze zespoły w polskich przedsięwzięciach. Co z pozostałymi założycielami startupów technologicznych? Tego dowiecie się z najnowszego raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

Na koniec 2022 r. w Polsce zarejestrowano 4,9 tys. startupów technologicznych!
14.03.2023
Na koniec 2022 r. w Polsce zarejestrowano 4,9 tys. startupów technologicznych!

Przedsiębiorstwa technologiczne są motorem napędowym innowacji w gospodarce. Przełomowe rozwiązania przez nie opracowywane, tworzone w oparciu o rozliczne efekty prac badawczo – rozwojowych, rozwiązują żywotne problemy techniczne i technologiczne, z którymi mierzą się gospodarki na całym świecie.
Spółki technologiczne klasyfikowane na podstawie poziomów techniki OECD to podmioty przemysłowe oraz spółki usługowe (głównie z sektora informatycznego, ale także te o profilu badawczo-rozwojowym). Na koniec 2022 r. przedsiębiorstwa technologiczne stanowiły niecałe 9,9% wszystkich spółek kapitałowych i było ich łącznie ponad 49,6 tys. Tak jak w gospodarce, tak też w sektorze technologicznym dominowały spółki usługowe – 78%, głównie prowadzące działalność związaną z oprogramowaniem. Spółki przemysłowe reprezentujące sektor średniowysokiej techniki stanowiły 17,3% wszystkich spółek technologicznych a najbardziej zaawansowane spółki wysokiej techniki stanowiły niecałe 4,7% wszystkich spółek technologicznych.
W przypadku nowo zarejestrowanych startupów technologicznych, na koniec 2022 roku ich liczba wyniosła ponad 4,9 tys. i stanowiły one ok. 9,8% wszystkich utworzonych spółek kapitałowych. Podobnie jak dla populacji istniejących spółek technologicznych tak i tutaj dominują przedstawiciele usług wysokiej techniki (86%). Największą grupę, bo aż 60,8% nowo zakładanych startupów technologicznych stanowiły spółki związane z tworzeniem oprogramowania (ponad 3000 spółek)! Najbardziej zaawansowane technologicznie spółki przemysłowe, stanowiące trzon sektora deep tech, stanowiły zaledwie 3,1% nowo zarejestrowanych spółek technologicznych, ale pocieszające jest to, że dynamika wzrostu jest najwyższa od kilku lat!
Zapraszamy do lektury raportu STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

37,2% udziałów przeciętnie obejmował założyciel startupu technologicznego
24.02.2023
37,2% udziałów przeciętnie obejmował założyciel startupu technologicznego

W momencie rejestracji spółki, pakiet udziałów lub akcji przypadający na jednego założyciela wyniósł średnio 37,2%. Struktura właścicielska była zdominowana przez osoby fizyczne, najczęściej będące równocześnie pomysłodawcami i inicjatorami biznesów. Co z pozostałymi założycielami technologicznych startupów? Jakie pakiety obejmowały uczelnie a jakie przedsiębiorstwa? Tego dowiecie się z najnowszego raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.

26% założycieli startupów technologicznych to kobiety
09.02.2023
26% założycieli startupów technologicznych to kobiety

Swój udział w powstawaniu technologicznych startupów mają także kobiety. W 38 spółkach, spośród 146 poddanych analizie, wśród założycieli znalazła się co najmniej jedna kobieta. Daje to wskaźnik udziału kobiet na poziomie 26% co oznacza, że „mixed teams” w gronie założycieli występują praktycznie w co czwartym startupie. O tym, w spółkach którego sektora udział kobiet jest najwyższy, dowiecie się z najnowszego raportu Taylor Economics STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.

Przeciętny wiek założyciela polskiego startupu technologicznego to 38,6 lat
02.02.2023
Przeciętny wiek założyciela polskiego startupu technologicznego to 38,6 lat

Spółki z sektora wysokiej i średniowysokiej techniki oraz usług wysokiej techniki są zakładane przez osoby stosunkowo młode, ale mające na swoim koncie zarówno duży zasób wiedzy, jak i doświadczenia. Średnia wieku dla wszystkich osób fizycznych będących założycielami spółek technologicznych wyniosła 38,6 lat. Czy założyciele w każdym sektorze są w tym samym wieku? Odpowiedź znajduje się w najnowszym raporcie STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.

Ile mamy w Polsce spółek technologicznych?
13.12.2022
Ile mamy w Polsce spółek technologicznych?

O potencjale innowacyjnym gospodarki decydują przedsiębiorstwa technologiczne. To one bazując na efektach prac badawczo-rozwojowych rozwiązują najtrudniejsze problemy technologiczne i inżynieryjne tworząc przełomowe rozwiązania.
Jeśli dobrze nam znaną bazę REGON, w której musi się znaleźć każdy polski przedsiębiorca „przepuścimy” przez klasyfikację poziomów techniki przemysłu opracowaną przez OECD to okaże się, że przedsiębiorstwa technologiczne w III. kwartale 2022 r. stanowiły 9,9% wszystkich spółek kapitałowych i było ich łącznie 49 tysięcy.
W zbiorowości tej dominują (prawie 78%) spółki usługowe (są to tak zwane usługi wysokiej techniki). Wśród nich największą grupę stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie oprogramowania (41% wśród wszystkich usługowych).
Przedsiębiorstwa przemysłowe reprezentujące najbardziej zaawansowany technologicznie sektor wysokiej techniki stanowią prawie 5% spółek technologicznych. Tu z kolei jest najwięcej firm z zajmujących się produkcją instrumentów pomiarowych, leków i elementów elektronicznych.
Nieco niższa „półka” technologiczna to sektor średniowysokiej techniki. Tu funkcjonuje około 17% wszystkich spółek technologicznych. Największy udział mają w tej grupie mają producenci kosmetyków, specjalistycznych maszyn oraz producenci urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych.
W III kwartale nowo zarejestrowanych startupów technologicznych było 3,8 tys. Biorąc pod uwagę liczbę wyrejestrowywanych i zawieszanych spółek należy oczekiwać, że na koniec 2022 r. liczba technologicznych startupów przekroczy z nawiązką 4 tys. podmiotów.

7,8 mln zł to średnia wycena spółki technologicznej przez fundusz Venture Capital
25.01.2023
7,8 mln zł to średnia wycena spółki technologicznej przez fundusz Venture Capital

W coraz większej liczbie spółek, kapitał ryzyka staje się istotnym stymulatorem rozwoju. Od momentu powstania analizowanych startupów technologicznych do III kwartału 2022 roku publiczne fundusze VC dostarczyły prawie 80 mln zł kapitału, gdzie średnia wartość dostarczonego kapitału wyniosła 1,9 mln zł przy wycenie spółki na poziomie 7,8 mln zł. Co z prywatnymi funduszami VC oraz ich zaangażowaniem w spółki technologiczne? O tym więcej raporcie Startupy Technologiczne 2022.

72% startupów technologicznych osiągnęło przychód w 2021 roku
12.01.2023
72% startupów technologicznych osiągnęło przychód w 2021 roku

Finansowy obraz populacji startupów technologicznych zasadniczo jest poprawny, choć niewątpliwie zawsze mógłby być lepszy. Dane finansowe za 2021 rok wskazują, że 72% badanych podmiotów osiągnęło przychody. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że zysk netto wykazało aż 37% spółek! Czy jednak sytuacja finansowa startupów jest taka sama we wszystkich sektorach techniki? Więcej informacji w najnowszym raporcie STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.

STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022
21.12.2022
STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

Mamy przyjemność przekazać do rąk czytelników drugą edycję raportu poświęconego startupom technologicznym. Problematyka narodzin i funkcjonowania startupów stała się w ostatnich latach wdzięcznym tematem licznych analiz i raportów. Mówienie i pisanie o startupach stało się nie tylko modne, ale i potrzebne ze względu na ich istotny wkład w rozwój gospodarek i jednocześnie dużą wrażliwość na wszelkie dysfunkcjonalności rynków zasobów, w tym szczególnie rynków kapitałowych. Przedstawione w raporcie startupy technologiczne to specyficzna grupa najbardziej innowacyjnych spółek reprezentujących zaawansowane technologie, które są wynikiem radykalnego podejścia do rozwiązywania problemów lub efektem prac badawczo-rozwojowych.
 
Druga edycja raportu – obejmująca analizę 146 spółek - dostarcza szereg ciekawych informacji na temat morfologii startupów technologicznych. W raporcie czytelnik znajdzie szczegółowe dane obrazujące strukturę założycieli, strukturę własności, jej dynamikę oraz wyniki finansowe. Szereg ciekawych informacji zawierają rozdziały poświęcone dotacjom na projekty B+R oraz pandemii COVID-19. W raporcie znalazły się także studia przypadków dwóch ambitnych startupów oraz aktualizacja tego, co się wydarzyło w pięciu projektach opisanych rok wcześniej.

Zapraszamy do lektury darmowego raportu STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022 przygotowanego przez zespół Taylor Economics.

STARTUPY TECHNOLOGICZNE 2021
27.05.2021
STARTUPY TECHNOLOGICZNE 2021

Zapraszamy do strony poświęconej STARTUPY TECHNOLOGICZNE 2021

71% analizowanych technologicznych startupów przeszło przez pandemię praktycznie bezboleśnie
04.01.2023
71% analizowanych technologicznych startupów przeszło przez pandemię praktycznie bezboleśnie

Podczas gdy wiele sektorów polskiej gospodarki wyszło z pandemii COVID-19 mocno “poobijanych”, wyniki sporej części analizowanych przez nas wysokotechnologicznych startupów wskazują, że tego typu biznesy z koronawirusem poradziły sobie nadzwyczaj dobrze. 71% analizowanych wysokotechnologicznych startupów przeszło przez pandemię szybko i praktycznie bezboleśnie, już w 2021 roku notując poziomy sprzedaży przewyższające te z 2019 roku, przy czym 38% z nich w ogóle nie odnotowało żadnego wahania sprzedaży, w 18% z nich wpływ pandemii pojawił się z opóźnieniem, a w pozostałych 15% nastąpiło odbicie przychodów po pandemii. Co z przedsięwzięciami, których wyniki były mniej udane? O tym jak wygląda sytuacja pozostałych polskich technologicznych startupów możesz przeczytać w naszym najnowszym raporcie STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022.