Publikacje

Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED
16.01.2024
Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

Celem badania było podsumowanie wsparcia sektora medycznego przez NCBR wraz z oceną dotychczas osiągniętych efektów w programie STRATEGMED (3 konkursy w latach 2013-2015).

Celem głównym Programu Strategmed było uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłach, medycynie regeneracyjnej. Jednocześnie w latach 2004-2022 NCBR uruchomił kilka innych programów kierowanych do sektora medycznego oraz wspierał projekty o takim charakterze w ramach innych konkursów i działań.

Badanie wskazało, że główny cel Programu Strategmed - zasadniczy postęp w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych - został zrealizowany w niewielkim zakresie. Spośród 43 projektów (1 umowę rozwiązano wkrótce po jej podpisaniu) wyniki jedynie dziewięciu projektów (20,4%) przeszły fazę badawczą i przygotowania do wdrożenia, a następnie znalazły zastosowanie w działalności gospodarczej. Brak efektów wdrożeniowych należy odnotować w przypadku 18 projektów (40,9%). Jednocześnie wyniki projektów realizowanych w programie Strategmed charakteryzują się wysokim poziomem doskonałości naukowej i innowacyjności. Wyniki projektów obejmują przykładowo takie rozwiązania jak implanty, nowe związki chemiczne (kandydaci na lek), rozwiązania diagnostyczne, systemy i aplikacje telemedyczne.

Wyniki ewaluacji wskazały także, że dostępne programy NCBR zapewniały komplementarność tematyczną i możliwość budowania przez beneficjentów portfela B+R finansowanego z różnych źródeł.

Z kolei przeprowadzone analizy potencjału i trendów w zakresie badań o medycynie i naukach o zdrowiu wskazują na największą istotność nowotworów, chorób układu krążenia i chorób układu nerwowego. Stąd też w przyszłych programach wsparcia rekomendowana jest koncentracja wsparcia na chorobach nowotworowych i układu krążenia. Należy także dostosować w większym stopniu warunki programów pod specyfikę sektora - wydłużyć czas realizacji projektów do co najmniej 60 miesięcy,  utrzymać wysokie budżety projektów i dofinansowania (>10 mln zł). Jednocześnie należy pamiętać o uwzględnieniu w ocenie programów medycznych istnienia dużego ryzyka porażki i przyjąć założenie, że tylko pewien procent projektów zakończy się wdrożeniem.

Raport z badania: Ewaluacja wsparcia sektora medycznego przez NCBR i ex-post Programu STRATEGMED

Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne
13.09.2023
Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

Celem badania ewaluacyjnego była ocena efektów Programu Innowacje Społeczne wraz z oszacowaniem stopnia osiągnięcia jego celów. Celem głównym Programu była poprawa jakości życia społeczeństwa oraz grup i obszarów, w których istniała rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. W badaniu oceniono efekty projektów dofinansowanych w ramach Programu, mechanizm międzysektorowej współpracy, który miał wesprzeć proces opracowania innowacji społecznych oraz potrzebę dalszego wsparcia rozwoju innowacji społecznych. Przetestowano także wykorzystanie metody ilościowej SROI, która - służy analizie mechanizmów powstawania i trwania wpływu organizacji na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, mierzeniu wartości tego wpływu i raportowaniu go. Na poziomie pojedynczych projektów udało się oszacować wartość ekonomiczną innowacji przy wykorzystaniu tej metody. W każdym z 3  analizowanych projektów społeczny zwrot z inwestycji był pozytywny. Złotówka zainwestowana w projekt przyniosła zwrot społeczny od 15,55 zł do 250,26 zł w zależności od projektu i scenariusza.

Główny cel Programu Innowacje Społeczne zasadniczo został osiągnięty. Wśród 41 zrealizowanych projektów efekty wdrożono w 31 z nich. W wyniku ewaluacji potwierdzono dostępność efektów osiągniętych w 22 projektach stanowiących 54% wszystkich dofinansowanych projektów. W większości przypadków były to projekty skierowane do grup wykluczonych. Bardziej trwałe okazały się projekty skierowane do grup wykluczonych i prowadzone przez zaangażowane podmioty znające potrzeby grup docelowych, które były w stanie zorganizować finansowanie na upowszechnianie osiągniętych rezultatów.

Wsparcie projektów podejmujących problematykę innowacji społecznych powinno być kontynuowane, gdyż niekorzystne tendencje i zjawiska społeczne, dla których tego typu innowacje stanowią punkt odniesienia nie uległy osłabieniu. Wybrane innowacje społeczne opracowane w ramach projektów były impulsem dla poprawy/doskonalenia sektorowych polityk publicznych, wpływały na ich kształt w szczególności poprzez stymulowanie zmian w zakresie legislacji. Jednocześnie opracowane rozwiązania tworzą warunki do wdrażania i skutecznej realizacji wytycznych i polityk publicznych.

Raport z badania: Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne

15.12.2023
INNOWACJE SPOŁECZNE - nowa jakość życia. Jak B+R może wspierać rozwój nowoczesnego społeczeństwa

Zapraszamy do lektury broszury informacyjnej podsumowującej badanie ewalaucyjne Programu Innowacje Społeczne. Oprócz podsumowania badania prezentacja 8 studiów przypadków projektów sfinansowanych w ramach Programu: 

 1. Społeczna Agencja Najmu;
 2. Kino dla Wszystkich – AudioMovie;
 3. System elektronicznego wspomagania samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 4. Wolontariat koleżeński Mary i Max;
 5. Oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych;
 6. Lean Management w ochronie zdrowia;
 7. Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna;
 8. Miejskie Usługi Na Danych Oparte;

Zapraszamy do lektury: Broszura Innowacje Społeczne

Startupy technologiczne Polska 2022
19.12.2022
Startupy technologiczne Polska 2022

Mamy przyjemność przekazać do rąk czytelników drugą edycję raportu poświęconego startupom technologicznym. Problematyka narodzin i funkcjonowania startupów stała się w ostatnich latach wdzięcznym tematem licznych analiz i raportów. Mówienie i pisanie o startupach stało się nie tylko modne, ale i potrzebne ze względu na ich istotny wkład w rozwój gospodarek i jednocześnie dużą wrażliwość na wszelkie dysfunkcjonalności rynków zasobów, w tym szczególnie rynków kapitałowych. Przedstawione w raporcie startupy technologiczne to specyficzna grupa najbardziej innowacyjnych spółek reprezentujących zaawansowane technologie, które są wynikiem radykalnego podejścia do rozwiązywania problemów lub efektem prac badawczo-rozwojowych.
 
Druga edycja raportu – obejmująca analizę 146 spółek - dostarcza szereg ciekawych informacji na temat morfologii startupów technologicznych. W raporcie czytelnik znajdzie szczegółowe dane obrazujące strukturę założycieli, strukturę własności, jej dynamikę oraz wyniki finansowe. Szereg ciekawych informacji zawierają rozdziały poświęcone dotacjom na projekty B+R oraz pandemii COVID-19. W raporcie znalazły się także studia przypadków dwóch ambitnych startupów oraz aktualizacja tego, co się wydarzyło w pięciu projektach opisanych rok wcześniej.

STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2022

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, T. Tomaszewski

Taylor Economics, Grudzień 2022

ISBN: 978-83-961104-2-8

Spółki sektora kosmicznego w Polsce
29.06.2022
Spółki sektora kosmicznego w Polsce

MAŁY SEKTOR WIELKICH AMBICJI

Raport 2022

Zdolni inżynierowie, olbrzymie ambicje i duży potencjał. To najbardziej syntetyczny opis polskiego sektora kosmicznego. Taylor Economics właśnie opublikował raport na temat najbardziej zaawansowanego technologicznie segmentu Polskiej gospodarki. Raport przedstawia charakterystykę kilkudziesięciu spółek zajmujących się konstrukcją satelitów, urządzeń wykorzystywanych w branży kosmicznej i przede wszystkim obrazowaniem Ziemi. Raport prezentuje szereg szczegółowych danych, które dotychczas nigdzie nie były publikowane. Polski sektor kosmiczny – mały sektor o wielkich ambicjach – wart jest uwagi i wsparcia. W raporcie informacje na temat jak wygląda polski sektor kosmiczny, kto zakłada spółki tworzące poszczególne segmenty i jak je finansuje, gdzie lokuje się najwięcej kosmicznych firm oraz jakie przychody i zyski osiągają. 

Zapraszamy do lektury:

Spółki sektora kosmicznego w Polsce

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, T. Tomaszewski

Taylor Economics, Czerwiec 2022

ISBN 978-83-961104-1-1

Badanie ewaluacyjne ex-post programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” realizowanego w ramach poddziałania 4.1.3 PO IR
31.03.2022
Badanie ewaluacyjne ex-post programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” realizowanego w ramach poddziałania 4.1.3 PO IR

Taylor Economics na zlecenie NCBR zakończył ewaluacje "Programu „Bloki 200+” innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe". Celem ewaluacji była ocena stopnia realizacji celów programu oraz skuteczności i użyteczności zastosowanego trybu realizacji prac B+R bazującego na tzw. zamówieniu przedkomercyjnym (Pre-commercial Procurement). Celem samego programu było opracowanie technologii umożliwiających dokonanie zmiany charakterystyki pracy bloków parowych podkrytycznych klasy 200MWe opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Zmiana ta miała polegać na przystosowaniu ich do pracy w warunkach dużej zmienności obciążenia, czyli jako tzw. źródła podszczytowe. Działanie w takich warunkach bez przeprowadzenia odpowiedniej modernizacji wiązało się z ryzykiem szybkiej i całkowitej destrukcji urządzeń energetycznych.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Tomasz Tomaszewski, Anna Zamojska, NCBR 2022

Badanie ewaluacyjne ex-post programu „Bloki 200+ Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”

Ewaluacja mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK
31.10.2021
Ewaluacja mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK

Celem ewaluacji była ocena użyteczności mechanizmów wspólnych przedsięwzięć z partnerami  gospodarczymi z punktu widzenia zapewnia rozwoju infrastruktury strategicznej w Polsce. Ważnym aspektem było również przyjrzenie się zmianom warunków zewnętrznych wdrażania programu oraz efektom i ich trwałości w kontekście aktualnych wyzwań rozwojowych. 

W ramach przeprowadzonych badań zidentyfikowano zarówno słabe, jak i mocne strony tego instrumentu. Wyniki ewaluacji wskazują, że ambitne cele stawiane przed wspólnymi przedsięwzięciami (wzrost innowacyjności, konkurencyjności) nie idą w parze z ich realizacją. W tym obszarze usprawnienia wymagają agendy badawcze (zakresy tematyczne) oraz infrastruktura organizacyjno-administracyjna. Pomimo tych słabości wspólnych przedsięwzięć należy dostrzec w nich niewykorzystany potencjał tego instrumentu. To właśnie takie „joint-venture” w zakresie B+R z największymi przedsiębiorstwami w Polsce, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego (ze strony NCBR) oraz walory edukacyjne jest w stanie zainicjować transformację tych podmiotów z administratorów i zarządców infrastruktury w liderów technologicznych. Wspólne przedsięwzięcia podniesione do rangi programu adresującego wątki strategiczne (dla partnera i kraju), wspierające realizację dużych projektów o znacznym walorze nowości, interdyscyplinarnych mogą taką transformację wesprzeć.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Anna Zamojska, Zofia Halikowska, NCBR 2021

Ewaluacja mid-term Wspólnych Przedsięwzięć RID, INGA, BRIK

Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki
18.03.2021
Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Zapraszamy do lektury publikacji przygotowanej przez PARP, Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz zespół ekspertów Taylor Economics i PAG Uniconsult, która dotyczy problematyki „Gotowości Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki”. Funkcjonowanie i potencjał tych Ośrodków stanowi o zdolność polskiego systemu innowacji do budowania wartości gospodarki inteligentnej tj. wyspecjalizowanej, opartej na wiedzy i innowacjach o potencjalne międzynarodowym.

W publikacji znajdą Państwo aktualną diagnozę stanu Ośrodków Innowacji i ich roli w realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce. Publikacja zawiera m.in. typologię tych podmiotów pod względem form organizacyjno-prawnych, ich rozkład przestrzenny, posiadane zasoby i ofertę usług proinnowacyjnych, a przede wszystkim prezentuje specjalizacje działalności poszczególnych typów jednostek zgodne z Krajową Inteligentną Specjalizacją, oraz perspektywy realizacji przez Ośrodki Innowacji zadań wynikających z inteligentnej specjalizacji gospodarki w przyszłości.

Diagnozę przeprowadzono na populacji obejmującej 227 Ośrodków, w tym m.in. na 43 parkach technologicznych/naukowo-technologicznych, 64 inkubatorach technologicznych, 62 centrach transferu technologii oraz 58 prywatnych (komercyjnych) Ośrodkach Innowacji. Publikacja prezentuje m.in. metryki wybranych Ośrodków danego typu, zarysowując ich nominalne i realne zaplecze dla Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Zaprezentowane w publikacji ujęcie stanu Ośrodków Innowacji ma pionierski charakter, odkrywając potencjał tych podmiotów w priorytetowych dla polskiej gospodarki dziedzinach inwestycji w badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Ponadto, po raz pierwszy w Polsce tego typu przekrojowa diagnoza środowiska Ośrodków Innowacji uwzględnia również podmioty prywatne, koncentrujące się na prowadzeniu działalności komercyjnej.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa interesująca i inspirująca do działalności na polu innowacji, i jednocześnie otworzy nowy rozdział kompleksowych analiz na temat stanu Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, które w PARP mają wieloletnią tradycję.

 

 

Jacek Pokorski, Piotr Tamowicz, Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Michał Przybyłowski, Robert Kubajek, Justyna Witkowska, Anna Zamojska, Zofia Halikowska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Styczeń 2021

Gotowości Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki

Startupy technologiczne Polska 2021
11.06.2021
Startupy technologiczne Polska 2021

Firmę założyć może każdy, ale spółkę technologiczną już nie. Tam, gdzie w grę wchodzi zaawansowana technologia - gdzie mamy do czynienia z tak złożonymi innowacjami jak leki, chemia, elektronika czy technika lotnicza i kosmiczna - nie ma zbyt dużo miejsca na absolwencki zapał i pomysł spisany na jednej kartce. Tu potrzeba wiedzy i doświadczenia. Jak kształtuje się populacja startupów technologicznych w Polsce? Kim są i ile mają udziałów founderzy polskich startupów technologicznych? Czy są wśród nich kobiety? Czy startup to dzieło indywidualistów czy gra zespołowa? Jak zmienia się struktura udziałowców i kim są inwestorzy w startupach? Jak wyglądają ich finanse i jak się finansują? Tego wszystkiego dowiesz się z darmowego raportu STARTUPY TECHNOLOGICZNE POLSKA 2021 przygotowanego przez zespół Taylor Economics, którego partnerami są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Infoshare. 

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, 

Taylor Economics, Maj 2021

Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027
09.09.2020
Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

Celem badania była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych do wspierania inwestycji w obszarze innowacyjności. Instrumenty te mają funkcjonować
w ramach krajowego programu operacyjnego korzystającego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu Polityki 1. Jednym z kluczowych elementów analiz było oszacowanie rozmiarów luki finansowej w zakresie finansowania kapitałowego i dłużnego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że luka kapitałowa (equity gap) w wymiarze wartościowym dla całego przedziału lat 2021-2027 wynosi ok. 5,8 mld zł, a wartość luki
w ujęciu rocznym będzie wahać się od 822 mln zł do 858 mln zł. Jednocześnie, przy takich teoretycznych rozmiarach luki (5,8 mld zł) wydajność inwestycyjna zespołów menedżerskich sprawi, że na rynek będzie można skutecznie wprowadzić rocznie średnio po ok. 638 mln zł, a łącznie w latach 2021-2027 do 4,5 mld zł (środki publiczne i prywatne). Alokacja na kapitałowe instrumenty finansowe powinna wynosić około 60% szacowanej luki kapitałowej (2,73 mld zł). Około 50% alokacji powinno być dedykowane na instrumenty wspierające wczesne fazy rozwoju przedsiębiorstw (programy Starter, Biznest, CVC i VC B+R) oraz 50% (pozostała alokacja) na programy wspierające późniejsze fazy rozwoju (Otwarte Innowacje
i KOFFI). W ramach badania dokonano oszacowania luki finansowania dłużnego, gdzie wartości te wyniosły: około 2,2 mld zł (finansowanie obrotowe) oraz około 4 mld zł dla finansowania celów inwestycyjnych (dolne granice, odpowiednio: 1,7 mld zł i 3,2 mld zł). 

Szczegółowe informacje w raporcie:

Analiza ex ante możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027

M. Gajewski, R. Kubajek, B. Pietrzak, M. Przybyłowski, P. Tamowicz, J. Szczucki, J. Witkowska, A. Zamojska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju, wrzesień 2020

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR
29.01.2019
Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR

Celem głównym „Ewaluacji systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR” zrealizowanej dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, była ocena efektywności, użyteczności i skuteczności systemu realizacji działań/poddziałań Programu Inteligentny Rozwój wdrażanych w formie instrumentów finansowych (instrumentów kapitałowych i gwarancyjnych). W całym POIR alokacja wsparcia dystrybuowanego w formie instrumentów finansowych opiewa na kwotę ok. 3,65 mld PLN, co stanowi ok. 10,4% całkowitej alokacji na Program. Instrumenty finansowe objęte ewaluacją to instrumenty kapitałowe wdrażane przez PFR Ventures (BRIdge CVC, Otwarte Innowacje, Starter, BizNest oraz KOFFI) oraz instrumenty gwarancyjne wdrażane przez BGK (Gwarancja Biznesmax). W raporcie znajdziemy informacje na temat:

 • Systemu wdrażania instrumentów finansowych, z uwzględnieniem oceny spotykanych rozwiązań w zakresie modeli wdrażania instrumentów finansowych (w tym rozwiązania regulacyjne, szczególnie istotne w sferze instrumentów 
 • Doświadczenia zagraniczne we wdrażaniu instrumentów kapitałowych;
 • Komplementarności i konkurencyjności poszczególnych instrumentów finansowych w Polsce;
 • Ocena możliwości realizacji celów interwencji przy wykorzystaniu instrumentów finansowych (kapitałowych i instrumentu gwarancyjnego);
 • Przegląd regulacji w zakresie funduszy venture capital w Polsce;
 • Dobre praktyki w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.

M. Przybyłowski (kierownik badania), P. Tamowicz, A. Zamojska (Taylor Economics)
M. Gajewski, R. Kubajek, B. Pietrzak, J. Szczucki, J. Witkowska (PAG Uniconsult)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, styczeń 2019

Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach POIR (Raport ewaluacyjny)

Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG
15.05.2018
Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG

Raport z ewaluacji działania 3.1 POIG „Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG” zrealizowanym przez konsorcjum Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem badania była ocena końcowych efektów wsparcia przeznaczonego na inkubację i zasilenia kapitałowe udzielone nowo powstałym podmiotom, działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Badanie objęło 69 inkubatorów inwestycyjnych, które zainwestowały ostatecznie w 1226 spółek portfelowych. Wśród spółek portfelowych dominowali przedstawiciele sektora ICT (44%) oraz firmy opracowujące lub prowadzące portale internetowe (14,8%). Ograniczona grupa firm reprezentowała branżę medyczną (7%), a także produkcję urządzeń́ wysokiej techniki (ok. 4%). Skala dezinwestycji jest stosunkowo mała (148 spółek), przy czym nadal funkcjonuje około 87% spółek portfelowych.

Wśród efektów najbardziej znaczący to efekt „kadrowy” tj. wyszkolenie i zdobycie doświadczenia przez znaczącą grupę menadżerów inwestycyjnych (nawet 300 osób), którzy następnie mogli realizować inwestycje przy wsparciu środków w ramach POIR. Słabszy efekt odnotowano w przypadku wpływu na rozwój rynku VC, gdyż większość inkubatorów realizuje zadania inwestycyjne w sposób ograniczony. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu określone dla działania 3.1 POIG zostały osiągnięte, a w niektórych przypadkach odnotowane ich przekroczenie. Na ocenę pełnych efektów programu należy jeszcze poczekać, jednak już dzisiaj widać, że szereg spółek portfelowych realizuje swoje plany pozyskując kolejnych inwestorów finansowych i rozszerzając ofertę o nowe produkty/usługi oraz wchodząc na nowe rynki.W pełnej wersji raportu oprócz opracowań analitycznych sformułowano szereg rekomendacji dla programów wsparcia ukierunkowanych na rozwój rynku venture capital i innowacyjnych przedsiębiorstw.

M. Gajewski (kierownik zespołu) , R. Kubajek, M. Sochańska-Kawiecka, J. Szczucki, J. Witkowska (PAG Uniconsult)

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, M. McPhillips, A. Zamojska (Taylor Economics)

PARP, Warszawa Maj 2018

Inkubacja i co dalej – ewaluacja efektów inicjowania działalności innowacyjnej MSP, przy wsparciu instrumentów III osi priorytetowej POIG

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport końcowy
31.08.2020
Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport końcowy

Zapraszamy do lektury raportu końcowego poświęconego ocenie funkcjonowania programów BRIdge Alfa i BRIdge VC uruchomionych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba programy przy wykorzystaniu instrumentów kapitałowych mają za zadanie wspieranie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty badawczo-rozwojowe na różnym etapie rozwoju. Od fazy zasiewowej (seed) i start-up po fazę rozwoju i ekspansji.
W Raporcie znajdziemy informacje podsumowujące w zakresie wdrażania programów (BRIdge Alfa oraz BRIdge VC: PFR NCBR CVC), ich wpływu na krajowy rynek venture capital oraz spółki portfelowe funduszy BRIdge Alfa i PFR NCBR CVC. Obok bezpośredniego wpływu, w raporcie przedstawiono również wpływ pośredni jaki programy wywarły na krajowy rynek w zakresie ograniczania luki kapitałowej, wpływu na sektory czy wypychania kapitału prywatnego.

 

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Czerwiec 2020

Raport końcowy

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS
31.12.2018
Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

Celem badania była ocena potencjału badawczo-rozwojowego krajowego sektora nauki, w kontekście jego wpływu na realizację celów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), rozumianego jako zespół czynników wpływających na sprawność i zdolność poszczególnych jednostek naukowych do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych oraz mogących się przyczyniać do unowocześnienia krajowej gospodarki. Raport obejmuje:

 • operacjonalizację pojęcia potencjał badawczo - rozwojowy (kontekst użyteczności dla KIS),
 • operacjonalizację powiązań jednostek naukowych z KIS,
 • pomiar potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych,
 • identyfikację powiązań jednostek naukowych z KIS

rekomendacje pokazujące potencjalne kierunki zmian służących m.in. zwiększeniu potencjału B+R jednostek naukowych w kontekście jego wykorzystania w ramach KIS.
W badaniu zastosowano m.in. model DEA (data envelopment analysis) oraz grupowanie na podstawie metody wzorca Hellwinga.

 

Stanisław Szultka, Piotr Tamowicz, Marta Mackiewicz, Michał Przybyłowski, Anna Zamojska

PARP, Warszawa 2019

Raport z badania

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu
12.04.2018
Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Raport z badania przygotowanego przez Taylor Economics na zlecenie Inventity Foundation a dotyczącego identyfikacji kluczowych barier procesu komercjalizacji badań. W raporcie zawarto podsumowanie zrealizowanych w ostatnim czasie badań w temacie problematyki transferu technologii z sektora jednostek naukowych do gospodarki, wyniki badania opinii osób, które w praktyce obsługują procesy komercjalizacji prac B+R, w tym głównie w centrach transferu technologii działających przy wiodących jednostkach naukowych. W badaniu przedstawiono takie kwestie jak potencjał sektora jednostek naukowych do komercjalizacji, pozycję międzynarodową krajowych podmiotów B+R, czy wpływ regulacji na motywacje naukowców do transferu technologii. Z drugiej strony ocenie poddano instytucje uczestniczące w procesie transferu – ich kompetencje i potencjał oraz popyt na wyniki prac badawczo-rozwojowych. Raport zakończono szeregiem rekomendacji w odniesieniu do regulacji, które proces współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw mają zdynamizować i przyczynić się do wzrostu innowacyjności gospodarki.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Stanisław Szultka
 
Gdańsk Kwiecień 2018

Diagnoza problemów współpracy sektora nauki i biznesu

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013
04.12.2017
Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Raport z ewaluacji działania 3.2. POIG „Efektywność systemu funduszy Venture Capital wspartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Badanie zostało zrealizowane w 2017 r. przez Taylor Economics oraz Policy & Action Group Uniconsult. Celem badania była ocena, jak wsparcie skierowane poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. do funduszy typu Venture Capital przełożyło się na rozwój rynku funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce oraz zmniejszenie luki kapitałowej w dostępie do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju. W raporcie znajdują się informacje zbiorcze o działaniu 3.2. POIG, polityce w zakresie wspierania rynku Venture Capital w okresie interwencji, a także efekty podjętych działań oraz rekomendacje dla kolejnych działań wspierających rozwój rynku Venture Capital. W ramach badania przeprowadzono benchmarking rozwiązań zagranicznych.

M. Gajewski, R. Kubajek, B. Pietrzak, J. Szczucki, J. Witkowska (PAG Uniconsult)
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska (Taylor Economics)

Ministerstwo Rozwoju, Warszawa Grudzień 2017

Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce
31.01.2020
Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

Analiza działań podejmowanych w ramach prowadzonej przez rząd polityki innowacyjności oraz doświadczenia z realizacji perspektywy finansowej na lata 2007-2013 uwypukliły konieczność ukierunkowania wsparcia na obszary o największym potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym dla polskiej gospodarki. Trendy te wpisały się w koncepcję inteligentnej specjalizacji, jako nowego podejścia do rozwoju Unii Europejskiej opartego na trzech priorytetach: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

Ośrodki innowacji oraz inkubatory przedsiębiorczości mogą stanowić istotną wartość, która wpływa - w większym bądź mniejszym stopniu (w zależności od ich potencjału, profesjonalizacji, specjalizacji i aktywności) - na realizację celów poszczególnych strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji w Polsce.

Odpowiedzi na pytania czy ośrodki innowacji w Polsce mają potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście realizacji założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji oraz czy mają wpływ na tworzenie i wzmacnianie narodowego systemu innowacji znajdą Państwo w niniejszej publikacji.

Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Justyna Witkowska, Robert Kubajek, Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz, Anna Zamojska, Zofia Halikowska

PARP, Warszawa, listopad 2019

Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport mid-term
30.04.2019
Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport mid-term

Zapraszamy do lektury raportu poświęconego ocenie funkcjonowania programów BRIdge Alfa i BRIdge CVC uruchomionych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oba programy przy wykorzystaniu instrumentów kapitałowych mają za zadanie wspieranie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty badawczo-rozwojowe na różnym etapie rozwoju. Od fazy zasiewowej (seed) i start-up po fazę rozwoju i ekspansji.
W Raporcie znajdziemy informacje na temat stanu wdrażania programów, ich wpływu na krajowy rynek venturte capital oraz spółki portfelowe funduszy BRIdge Alfa, a także szeregu kwestii związanych z wpływem interwencji publicznej na wielkość luki kapitałowej. Dodatkowo w raporcie można przeczytać na temat historii rozwoju rynku venturte capital w Polsce oraz stanu sektora naukowo-badawczego.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Kwiecień 2019

Raport z badania mid-term

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018
09.08.2018
Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018

Drugi raport z badania ewaluacyjnego, w ramch którego przedstawiono stan realizacji poddziałania 1.3.1 POIR oraz ocenę wpływu podjętej interwencji publicznej na rynek VC i beneficjentów ostatecznych (przedsiębiorców).

Celem poddziałania 1.3.1 POIR jest stworzenie sieci funduszy VC wspierających inwestycyjnie procesy komercjalizacji projektów, które zawierają w sobie istotny komponent B+R. W naszej ocenie poddziałanie 1.3.1 jest obecnie najtrudniejszym z realizowanych dotychczas programów wsparcia dla rynku VC. Decyduje o tym wysoki stopień jego złożoności operacyjnej, skierowanie do specyficznej grupy docelowej (jednostki naukowe, przedsiębiorcy B+R) i specyficznej – ryzykownej – grupy projektów biznesowych (komponent B+R). Program posługuje się zupełnie nową dla NCBR, niedotacyjną formułą wsparcia, która łączy inwestycje kapitałowe z dotacją na realizację prac B+R. Pod względem realizacyjnym jest to najbardziej złożone działanie POIR.

M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

NCBR, Gdańsk sierpień 2018

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa
09.04.2018
Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Zbiór dobrych praktyk przygotowanych dla zarządzających funduszami BRIdge Alfa oraz funduszami venture capital inwestującymi w innowacyjne technologiczne przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia 13 dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane wśród zagranicznych podmiotów inwestycyjnych oraz funduszy Venture Capital uczestniczących w w programie pilotażowym BRIdge Alfa, wdrażanym w latach 2013–2015 przez NCBR. Program ten miał na celu przetestowanie specjalnego instrumentu inwestycyjnego służącego wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start‑up). Łącznie w okresie tym powstało 10 funduszy VC dokapitalizowanych w znacznym stopniu ze środków publicznych. Wsparcie publiczne przekazywane było także 46 spółkom, w które inwestowały fundusze. Uruchomiony program, choć miał charakter rozpoznawczy i ograniczoną skalę, stworzył stosunkowo obszerny zbiór działań dających elementarną podstawę do wskazania zachowań, które mogą być najbardziej pożądane z punktu widzenia realizacji zarówno celów programu, jak i korzyści pozostałych interesariuszy.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz
NCBR, Gdańsk Kwiecień 2018

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r
25.09.2017
Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r

Raport obejmuje zarówno okres wczesnego formowania się rynku w latach 1990 – 2010, jaki i okres najnowszy tj. do 2016 r. W analizie szczególną uwagę poświęcono aspektom związanym z tworzeniem się rynku prywatnego, jak i kolejnymi interwencjami publicznymi zmierzającymi do rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce. Raport tym samym dotyka problematyki luki kapitałowej i zmian zachodzących na rynku Venture Capital. W okresie od 2007 do 2015 r. na inwestycje w segmencie VC skierowano ponad 240 mln euro środków publicznych i około 100 mln euro uzupełniających je środków prywatnych. Środki te zasiliły ponad 110 funduszy, które z kolei zainwestowały w ponad 1500 spółek. W tym samym okresie prywatne fundusze płynęły głównie do segmentu Private Equity zorientowanego na finansowanie rozwoju dojrzałych spółek znajdujących się w fazie ekspansji. W raporcie znajdują się również informacje dotyczące rozwoju rynku prywatnego, w tym różnych segmentów rynku Venture Capital oraz inwestorów indywidualnych (Business Angels).

Analiza została przeprowadzona w ramach badania „Ewaluacja pomocy publicznej udzielnej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR” na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Taylor Economics, Gdańsk Wrzesień 2017
Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz

Diagnoza rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce do 2016 r.

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018
27.07.2017
Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing sierpień 2018

Pierwszy raport ewalucyjny (ewaluacja on-going) pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR. Na działanie 1.3. POIR Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych składają się dwa poddziałania:

 • 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa,
 • 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

Celem działania jest inicjacja współpracy instytucji publicznych oraz funduszy typu VC (krajowych i zagranicznych), w celu wsparcia przedsiębiorstw typu spin-off realizujących projekty B+R. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.


NCBR, Gdańsk Lipiec 2017
M. Przybyłowski, P. Tamowicz, A. Zamojska

Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR w zakresie pomocy udzielonej w ramach działania 1.3 POIR Raport ongoing

Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG
14.12.2015
Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

 

Raport z badania ewaluacyjnego „Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG”. Projekty systemowe realizowane przez NCBR (ALFA BRIdge, DEMONSTRATOR+, INNOLOT, INNOMED oraz INNOTECH) miały na celu zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorców lub w kooperacji z jednostkami naukowymi, zwiększenie skali innowacji oraz wsparcie procesów komercjalizacji i wdrożeń.

Celem ewaluacji była odpowiedź na pytania badawcze obejmujące swym zakresem zagadnienia dotyczące efektywności i skuteczności procesu selekcji, sposobu zarządzania poszczególnymi projektami, adekwatności interwencji, sposobu realizacji dofinansowanych projektów, występujących barier i problemów szczególnie na etapie wdrażania i komercjalizacji wyników, efektów synergicznych itd. Metodologia ewaluacji bazowała na analizie dokumentacji konkursowej, wnioskach złożonych przez przedsiębiorców i jednostki naukowe oraz recenzjach wniosków. W trakcie badania przeprowadzono szereg wywiadów bezpośrednich, zorganizowano wywiady grupowe oraz panele z udziałem ekspertów.

Efektem badania jest szczegółowa analiza poszczególnych projektów systemowych, kilkanaście wniosków i rekomendacji. Zebrany materiał analityczny wskazuje, że wszystkie realizowane projekty w istotny sposób przyczyniają się do osiągania postawionych przed nimi celów strategicznych i operacyjnych. Tym niemniej szereg proponowanych modyfikacji może przyczynić się do lepszego ukierunkowania interwencji publicznej, zwiększenia jej skuteczności, a także poprawy zdolności operacyjnych Centrum.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz (rozdziały: 2, 3, 4, 5, 8)
Katarzyna Bachnik, Marta Mackiewicz, Agnieszka McCaleb (rozdziały: 6, 7, 8, 9)

NCBR, Warszawa Styczeń 2016

Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
26.03.2015
Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Raport końcowy z badania „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” zrealizowanego przez Taylor Economics wraz z partnerami konsorcjalnymi (PAG Uniconsult , IMAPP Sp. z o.o. oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych).

Ustalenia bazowe:

I. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kluczowa rola w procesie komercjalizacji projektów, zawierających pierwiastek B+R (zwłaszcza na pierwszym etapie rozwoju), musi przypaść finansowym instrumentom kapitałowym (udziałowym), bowiem jedynie one są w stanie skutecznie zaadresować bardzo wysoki poziom ryzyka, towarzyszący tego typu projektom. Problemu tego nie są w stanie zaspokoić inne typy instrumentów finansowych, a także instrumenty niefinansowe – dotacyjne.

II. Utworzone do tej pory publiczne instrumenty wsparcia kapitałowego jedynie w znikomym stopniu zaadresowały problem luki kapitałowej w finansowaniu komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zdecydowana większość interwencji publicznej w poprzednim okresie funduszy strukturalnych w Polsce (2007- 2013), realizowana w oparciu o instrumenty finansowe, trafiła do projektów z sektorów nietechnologicznych i nie powiązanych z B+R. W tej sytuacji, realizowane obecnie przez NCBR przedsięwzięcia, takie jak program BRIdge Alfa (budowa gotowości inwestycyjnej i inwestycja zalążkowa) oraz program BRIdge VC (finansowanie kapitałów funduszy VC, podnoszące zainteresowanie inwestowaniem w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju), należy uznać za słuszne rozwiązania pilotażowe dla nowych instrumentów finansowych (kapitałowych / udziałowych), które mają być wdrażane przez NCBR.

III. Z analizy stanu zasobów B+R w polskich jednostkach naukowych wynika, że w okresie sześciu lat (2015-2020) przedmiotem komercjalizacji może być około 1 000 – 1 200 projektów. Szacujemy, że projekty te mogą reprezentować wartość około 10,2 mld zł. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie projekty znajdą się w polu zainteresowania funduszy Venture Capital, to w zależności od stopy selekcji (zrealizowanych inwestycji na poziomie 4% lub 10% projektów) wartość potencjalnego popytu ze strony projektów z pierwiastkiem B+R wyniesie od 409 mln zł do 1 022 mln zł. W zależności od wariantu selekcji, uwzględniając drugą rundę finansowania, kwoty zapotrzebowania na kapitał mogą wzrosnąć, odpowiednio, o około od 200 mln zł do 500 mln zł (łącznie będzie to od ok. 0,6 mld zł do ok. 1,5 mld zł).


Maciej Gajewski (kierownik badania), Jan Szczucki, Robert Kubajek (PAG Uniconsult)
Piotr Tamowicz, Michał Przybyłowski, Anna Zamojska (Taylor Economics) Julian Zawistowski, Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Czauderna (IMAPP)

NCBR, Warszawa Marzec 2015

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Role of independent supervisory board members in Central and Eastern European countries
03.02.2011
Role of independent supervisory board members in Central and Eastern European countries

The analysis of corporate governance referring to the changes in national systems, applied reforms and efficiency of control mechanisms is the focal point of academic discussion both in finance and management. The need for understanding and documenting the emergence of corporate governance systems proves to be even more crucial in the case of transition and developing economies. Emerging markets, on the one hand, offer a unique opportunity to observe the relations among worldwide reform pressure, regulatory role of the state and national institutions, shareholders emerging activism and corporate response towards standards of corporate governance. The article analyses the role and evolution of independent directors addressing the aspects of the definition, role and functions of independent directors on the board. In addition, the discussion refers to the corporate practice of independent directors’ role in Central and Eastern Europe and is followed by empirical analysis relation of directors’ presence and corporate performance on the sample of the 10 biggest companies from each of the countries: the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia.

Michał Przybyłowski, Maria Aluchna, Anna Zamojska
International Journal of Disclosure and Governance, February 2011

Role of independent supervisory board members in Central and Eastern European countries

BUSINESS ANGELS. POMOCNA DŁOŃ KAPITAŁU.
08.09.2007
BUSINESS ANGELS. POMOCNA DŁOŃ KAPITAŁU.

„Business angels. Pomocna dłoń kapitału" jest jedną z pierwszych publikacji dotyczących działalności indywidualnych inwestorów kapitałowych, tzw. aniołów biznesu w Polsce. Autor, od lat śledzący zmiany w tym obszarze, nie tylko zebrał informacje o funkcjonowaniu business angels w krajach zachodnich, gdzie instytucja ta rozwija się i przybiera nowe formy organizacyjne od co najmniej kilkudziesięciu lat i które są dobrym punktem odniesienia do oceny polskiego rynku.
Podjął się też trudnego zadania analizy aktywności krajowych inwestorów, którzy nie dość że nieliczni, to jeszcze w przeważającej większości wysoko cenią sobie prywatność i niechętnie ujawniają informacje o posiadanym majątku i zaangażowaniu w przedsięwzięcia. Zwłaszcza wtedy, kiedy zakończenie inwestycji jest odległe w czasie, obarczone wysokim ryzykiem, a publikowanie informacji o realizacji określonego pomysłu mogłoby stymulować konkurencję.

Piotr Tamowicz

PARP, wrzesień 2007 r.

Business angels. Pomocna dłoń kapitału

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. SPÓŁKI SPIN-OFF W POLSCE.
08.11.2006
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. SPÓŁKI SPIN-OFF W POLSCE.

Autor pokazuje praktyczne przykłady przedsiębiorstw wyrosłych na bazie wyników badań naukowych. Droga, jaką przeszli naukowcy - przedsiębiorcy nie była łatwa ani szybka i wymagała korekt. Przedstawieni w publikacji przedsiębiorcy potrafili umiejętnie połączyć innowacyjny pomysł z dobrym zarządzaniem i odpowiednimi źródłami finansowania. Książka zawiera informacje o czynnikach wpływających na sukces i zachęca do dalszych, szerszych badań, których wyniki pokażą przedstawicielom społeczności akademickiej jak wdrażać wyniki badan naukowych.

Piotr Tamowicz

PARP, Warszawa 2006

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce

 

STILL MUCH TO BE DONE: CORPORATE GOVERNANCE IN POLAND.
02.12.2006
STILL MUCH TO BE DONE: CORPORATE GOVERNANCE IN POLAND.

The development of public corporations and stock markets in Central Europe has led to the appearance of such fundamental governance problems as expropriation of minority shareholders, managerial myopia, tunnelling and others. The existing regulations and governance arrangements provided under privatisation schemes were unable to accommodate these deficiencies. The market response to that situation comprised bottom-up initiatives developed within the NGO sector.

Piotr Tamowicz, Michał Przybyłowski
 
International Journal of Disclosure and Governance, December 2006

Still much to be done: Corporate governance in Poland

08.09.2006
CORPORATE GOVERNANCE IN POLAND, (IN) CHRISTINE MALLIN (EDS), HANDBOOK ON INTERNATIONAL CORPORATE GOVERNANCE.

Throughout the world there is conflict between the desire to reap wealth from strong corporate functioning and the imperative of preserving the integrity of the sovereign state. Christine Mallin has assembled a collection of delightful essays describing the current circumstances of corporate governance in a variety of different countries. The volume reads like a story, fascinating, accessible and informative.

Edward Elgar Publishing, 2006

VENTURE CAPITAL. KAPITAŁ NA START.
10.11.2004
VENTURE CAPITAL. KAPITAŁ NA START.

Niniejsze opracowanie stara się zaprezentować problematykę venture capital z punktu widzenia finansowania wczesnych etapów rozwoju firmy (tzw. finansowanie zalążkowe i start up). Jest to tematyka poruszana, niezbyt często, nie tylko ze względu na małą obecność w Polsce funduszy specjalizujących się w tym, ale generalnie pewną wstrzemięźliwość w tego typu finansowaniu (wysokie ryzyko). Opracowaniezawiera przegląd całego procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru funduszu i prezentacji projektu aż po zakończenie inwestycji i sprzedaż akcji/udziałów posiadanych przez fundusz.

Piotr Tamowicz

PARP, Gdańsk 2004

Venture capital – kapitał na start

SETTING STANDARDS OF CORPORATE GOVERNANCE: THE POLISH EXPERIENCE OF DRAFTING GOVERNANCE CODES
08.12.2003
SETTING STANDARDS OF CORPORATE GOVERNANCE: THE POLISH EXPERIENCE OF DRAFTING GOVERNANCE CODES

Corporate governance codes have recently been adopted by most of the European markets. Stock markets in Eastern Central Europe, with their weak governance mechanisms and practices, are trying to follow suit. However, drafting such codes may be a much more challenging task in this part of Europe than elsewhere, due to the existence of powerful interest groups and an underdeveloped corporate environment (immature institutional investors, ineffective shareholder activism and a lack of government interest in corporate governance). This paper provides some insights into various governance problems related to the drafting of a ‘private’ corporate governance code for Polish listed corporations.

Maciej Dzierżanowski, Piotr Tamowicz

European Business Organization Law Review 4: 273-299, 2003

SETTING STANDARDS OF CORPORATE GOVERNANCE: THE POLISH EXPERIENCE OF DRAFTING GOVERNANCE CODES

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655