Publikacje

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Raport końcowy z badania „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” zrealizowanego przez Taylor Economics wraz z partnerami konsorcjalnymi (PAG Uniconsult , IMAPP Sp. z o.o. oraz Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych).

Ustalenia bazowe:

I. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kluczowa rola w procesie komercjalizacji projektów, zawierających pierwiastek B+R (zwłaszcza na pierwszym etapie rozwoju), musi przypaść finansowym instrumentom kapitałowym (udziałowym), bowiem jedynie one są w stanie skutecznie zaadresować bardzo wysoki poziom ryzyka, towarzyszący tego typu projektom. Problemu tego nie są w stanie zaspokoić inne typy instrumentów finansowych, a także instrumenty niefinansowe – dotacyjne.

II. Utworzone do tej pory publiczne instrumenty wsparcia kapitałowego jedynie w znikomym stopniu zaadresowały problem luki kapitałowej w finansowaniu komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zdecydowana większość interwencji publicznej w poprzednim okresie funduszy strukturalnych w Polsce (2007- 2013), realizowana w oparciu o instrumenty finansowe, trafiła do projektów z sektorów nietechnologicznych i nie powiązanych z B+R. W tej sytuacji, realizowane obecnie przez NCBR przedsięwzięcia, takie jak program BRIdge Alfa (budowa gotowości inwestycyjnej i inwestycja zalążkowa) oraz program BRIdge VC (finansowanie kapitałów funduszy VC, podnoszące zainteresowanie inwestowaniem w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju), należy uznać za słuszne rozwiązania pilotażowe dla nowych instrumentów finansowych (kapitałowych / udziałowych), które mają być wdrażane przez NCBR.

III. Z analizy stanu zasobów B+R w polskich jednostkach naukowych wynika, że w okresie sześciu lat (2015-2020) przedmiotem komercjalizacji może być około 1 000 – 1 200 projektów. Szacujemy, że projekty te mogą reprezentować wartość około 10,2 mld zł. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie projekty znajdą się w polu zainteresowania funduszy Venture Capital, to w zależności od stopy selekcji (zrealizowanych inwestycji na poziomie 4% lub 10% projektów) wartość potencjalnego popytu ze strony projektów z pierwiastkiem B+R wyniesie od 409 mln zł do 1 022 mln zł. W zależności od wariantu selekcji, uwzględniając drugą rundę finansowania, kwoty zapotrzebowania na kapitał mogą wzrosnąć, odpowiednio, o około od 200 mln zł do 500 mln zł (łącznie będzie to od ok. 0,6 mld zł do ok. 1,5 mld zł).


Maciej Gajewski (kierownik badania), Jan Szczucki, Robert Kubajek (PAG Uniconsult)
Piotr Tamowicz, Michał Przybyłowski, Anna Zamojska (Taylor Economics) Julian Zawistowski, Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Czauderna (IMAPP)

NCBR, Warszawa Marzec 2015

Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655