Publikacje

Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

 

Raport z badania ewaluacyjnego „Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG”. Projekty systemowe realizowane przez NCBR (ALFA BRIdge, DEMONSTRATOR+, INNOLOT, INNOMED oraz INNOTECH) miały na celu zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorców lub w kooperacji z jednostkami naukowymi, zwiększenie skali innowacji oraz wsparcie procesów komercjalizacji i wdrożeń.

Celem ewaluacji była odpowiedź na pytania badawcze obejmujące swym zakresem zagadnienia dotyczące efektywności i skuteczności procesu selekcji, sposobu zarządzania poszczególnymi projektami, adekwatności interwencji, sposobu realizacji dofinansowanych projektów, występujących barier i problemów szczególnie na etapie wdrażania i komercjalizacji wyników, efektów synergicznych itd. Metodologia ewaluacji bazowała na analizie dokumentacji konkursowej, wnioskach złożonych przez przedsiębiorców i jednostki naukowe oraz recenzjach wniosków. W trakcie badania przeprowadzono szereg wywiadów bezpośrednich, zorganizowano wywiady grupowe oraz panele z udziałem ekspertów.

Efektem badania jest szczegółowa analiza poszczególnych projektów systemowych, kilkanaście wniosków i rekomendacji. Zebrany materiał analityczny wskazuje, że wszystkie realizowane projekty w istotny sposób przyczyniają się do osiągania postawionych przed nimi celów strategicznych i operacyjnych. Tym niemniej szereg proponowanych modyfikacji może przyczynić się do lepszego ukierunkowania interwencji publicznej, zwiększenia jej skuteczności, a także poprawy zdolności operacyjnych Centrum.

Michał Przybyłowski, Piotr Tamowicz (rozdziały: 2, 3, 4, 5, 8)
Katarzyna Bachnik, Marta Mackiewicz, Agnieszka McCaleb (rozdziały: 6, 7, 8, 9)

NCBR, Warszawa Styczeń 2016

Podsumowanie projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655