Publikacje

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS

Celem badania była ocena potencjału badawczo-rozwojowego krajowego sektora nauki, w kontekście jego wpływu na realizację celów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), rozumianego jako zespół czynników wpływających na sprawność i zdolność poszczególnych jednostek naukowych do prowadzenia prac badawczo- rozwojowych w obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych oraz mogących się przyczyniać do unowocześnienia krajowej gospodarki. Raport obejmuje:

  • operacjonalizację pojęcia potencjał badawczo - rozwojowy (kontekst użyteczności dla KIS),
  • operacjonalizację powiązań jednostek naukowych z KIS,
  • pomiar potencjału badawczo – rozwojowego jednostek naukowych,
  • identyfikację powiązań jednostek naukowych z KIS

rekomendacje pokazujące potencjalne kierunki zmian służących m.in. zwiększeniu potencjału B+R jednostek naukowych w kontekście jego wykorzystania w ramach KIS.
W badaniu zastosowano m.in. model DEA (data envelopment analysis) oraz grupowanie na podstawie metody wzorca Hellwinga.

 

Stanisław Szultka, Piotr Tamowicz, Marta Mackiewicz, Michał Przybyłowski, Anna Zamojska

PARP, Warszawa 2019

Raport z badania

Kontakt

NIP: 9571049346

REGON: 221173420

KRS: 0000377655