Taylor Economics w ramach badania ewaluacyjnego „pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Pakiet II)” rozpoczyna monitoring krajowego rynku Venture Capital. Badanie obejmuje działanie 1.3 POIR tj. wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa oraz publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC. Badanie będzie realizowane do 2020 r. i obejmie diagnozę rynku Venture Capital w 2017 r., monitoring funduszy BRIdge Alfa i VC oraz skutki ich funkcjonowania w 2020 r.