Doradca na rynku kapitałowym, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału dla projektów typu start-up, realizację ofert prywatnych, współpracę z funduszami venture capital, transfer technologii i komercjalizację oraz kształtowanie programów publicznych wspierających rozwój innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.

W latach 2001 – 2008 związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, współzałożyciel Polskiego Forum Corporate Governance. Autor oraz współautor publikacji na temat rynku kapitałowego oraz corporate governance, członek zespołu pracującego nad kodeksem nadzoru korporacyjnego, białą księgą corporate governance oraz architekturą rynku kapitałowego w Polsce. Członek zespołu konsultacyjnego kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Od 2004 r. doradca na rynku kapitałowym, odpowiedzialny za pozyskanie kapitału dla projektów w różnych fazach rozwoju, realizację ofert prywatnych w procesie pre-IPO, współpracę z funduszami venture capital, transfer technologii i komercjalizację przedsięwzięć oraz transakcje fuzji i przejęć. Od 2007 r. aktywnie zaangażowany w powstanie alternatywnego systemu obrotu NewConnect, a później w doradztwo w procesie wprowadzania spółek do obrotu. Od 2010 r. współzałożyciel i Partner Zarządzający w spółce doradczej Taylor Economics odpowiedzialny za projekty doradztwa strategicznego i kapitałowego dla przedsiębiorstw oraz kształtowanie programów publicznych wspierających rozwój innowacji i przedsiębiorczości dla takich instytucji jak NCBR, PARP czy dla organów administracji centralnej i regionalnej.

 


Michał Przybyłowski

Telefon

+48 501 22 60 86


Kontakt

Publikacje

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania.

Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców poszukujących inwestorów kapitałowych wśród Aniołów Biznesu przygotowany na potrzeby sieci aniołów Amber.


Role of independent supervisory board members in Central and Eastern European countries.

The article analyses the role and evolution of independent directors addressing the aspects of the definition, role and functions of independent directors on the board. In addition, the discussion refers to the corporate practice of independent directors’ role in Central and Eastern Europe and is followed by empirical analysis relation of directors’ presence and corporate performance on the sample of companies from CEE countries.


Instytucja niezależnego członka rady nadzorczej i jej kształtowanie się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Istnieje powszechne przekonanie, że powoływanie organów zarządczych i nadzorczych w spółkach kapitałowych wynika przede wszystkim z przepisów prawnych. Pomimo, że faktycznie większość systemów prawnych nakłada wymóg dokonania wyboru organów kierujących i nadzorujących funkcjonowaniem danego podmiotu (spółki, organizacji społecznej, fundacji charytatywnej, spółdzielni, spółki państwowej, itd.) to jednakże rady nadzorcze(rady dyrektorów) pojawiły się po raz pierwszy na wiele lat zanim przepisy prawa stworzyły przymus w tym zakresie.

Dylematy regulacji polskiego rynku kapitałowego w obliczu potrzeb krajowego sektora przedsiębiorstw i procesu integracji z rynkiem eu.

Raport będący podsumowaniem badań z 2007 r. wskazywał kierunki, w których powinien być rozwijany i regulowany krajowy rynek kapitałowy. Wskazywano tam głównie na rozwój małych i średnich spółek rodzinnych jako elementu napędzającego rozwój krajowego rynku. Rekomendowano również rozwijanie dwuszczeblowej struktury rynku kapitałowego – z segmentem charakteryzującym się wysoką przejrzystością i wymogami dla największych spółek i niższym segmentem o lżejszych wymogach przeznaczonym dla mniejszych firm krajowych. Wnioski z badań zostały wykorzystane do stworzenia w Polsce Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Still Much to be done – corporate governance in Poland.

The development of public corporations and stock markets in Central Europe has led to the appearance of such fundamental governance problems as expropriation of minority shareholders, managerial myopia, tunnelling and others. The existing regulations and governance arrangements provided under privatisation schemes were unable to accommodate these deficiencies.. One of the key elements of these reforms is how to make supervisory boards more independent and professional.


Wpływ strategii Lizbońskiej na bankowość korporacyjną w Polsce w perspektywie najbliższych lat.

Konsekwentnie wprowadzana zasada jednolitego paszportu europejskiego (single passport) będzie skutkować pojawianiem się na rynku krajowym zarówno zagranicznych firm inwestycyjnych, jak i zagranicznych emitentów zainteresowanych pozyskaniem kapitału w Polsce. Zauważalne może być przenoszenie się obrotów instrumentami finansowymi na rynki bardziej rozwinięte, jednak z uwagi na wyższe koszty i przywiązanie emitentów do rodzimych rynków kapitałowych, gdzie są bardziej rozpoznawalni, będzie to miało niewielki wpływ na sytuację polskiego rynku kapitałowego.