Taylor Economics zakończył ewaluację on-going wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2014, do których należą programy Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy, CuBR – Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych, GEKON – Generator koncepcji ekologicznych i RID – Rozwój Innowacji Drogowych. Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny dotychczasowej realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz przedstawienie rekomendacji pozwalających NCBR na poprawę użyteczności i skuteczności realizacji przyszłych tego typu przedsięwzięć (planowanych do uruchomienia w ramach poddziałania 4.1.1 POIR).

Wspólne przedsięwzięcia są instrumentem współfinansowania przez NCBR i partnera z sektora publicznego (przedstawiciel administracji publicznej) lub prywatnego (przedsiębiorca) portfela prac B+R w ramach określonego zakresu tematycznego uzgodnionego przez NCBR i partnera. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć wybrano dwie instytucje publiczne (GEKON – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, RID – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) oraz dwa podmioty biznesowe (Blue Gas – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., CuBR – KGHM Polska Miedź S.A.). Do końca lipca 2016 r. ogłoszono i rozstrzygnięto siedem konkursów, w których zgłoszono 811 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 110 projektów. Całkowita wartość dofinansowanych wniosków (projektów) w wartości kosztów kwalifikowanych wyniosła 741,7 mln zł, a wartość dofinansowania 513,7 mln zł, przy czym 96,3 mln zł to środki pochodzące od partnerów.

W ramach działania 4.1.1 POIR uruchomiono już pierwszy Program SYNChem we współpracy z przedsiębiorstwem SYNTHOS, którego celem jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.